Blogg

Regnskapsprogram

Nyttige tips og linker rundt MVA-endringer fra 2017

Som tidligere omtalt vil omsetningsoppgave for merverdiavgift endres fra 01.01.2017. Med bakgrunn i dette lanserer 24SevenOffice om kort tid en helt ny MVA-rapport.

I denne bloggposten har vi samlet en rekke lenker fra det offentlige som gir nyttig informasjon med tanke på selve overgangen, hva regnskapsfører og økonomiavdelinger må sette seg inn i og ta hensyn til fremover.

Vi har også laget en «Q&A» basert på ulike spørsmål vi har mottatt i det siste, som er å finne til slutt i denne bloggposten.

MVA-meldingen og MVA-koder

På Skatteetatens websider kan du lese mer rundt skattemeldingen for merverdiavgift, samt mva-koder. Les om endringen av MVA-meldingen her. Her kan dere også se hvordan de nye mva-meldingene inne på Altinn kommer til å se ut.

Vi har valgt å legge inn MVA koder basert på SAF-T formatets anbefaling. Les mer om hver enkelt mva-kode her.

Merverdiavgift ved innførsel fra utlandet

Den generelle endringen innebærer at selskapene selv må beregne innførselsmerverdiavgiften og innberette da dette ikke lenger fremkommer på deklarasjonsoversikten. 24SevenOffice har lagt til rette for en korrekt bokføring slik at det fremkommer korrekt i rapporter, men det er opp til hver regnskapsfører å gjøre seg kjent med endringene slik at en kan benytte systemet korrekt i henhold til krav.

mva

Les om Tolldeklarasjonsoversikt i Altinn her.

Les om at Merverdiavgiftsregistrerte virksomheter fra 2017 skal innberette merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten i stedet for til Tolletaten her.

Les om bokføring av innførselsmerverdiavgift her.

Les om beregning av innførselsmerverdiavgift her.

Les tips fra Regnskap Norge her.

Q&A

Kan jeg bokføre/fakturere med bilagsdato i 2017?
Ja, du kan benytte gamle mva-koder for føring i 2017 frem til oppgaven for første termin skal leveres. Hvis du må forholde deg til noen av de nye reglene som innføres fra nyttår må du selvfølgelig først aktivere det nye oppsettet for å få tilgang til de nye MVA kodene.

Vil føringer i 2017 fremkomme i gammel mva-oppgave?
Nei, føringer som blir gjort i 2017 vil bare komme i den nye MVA-oppgaven. Føringer du gjør i 2017 men som tilbakedateres til 2016 vil komme i den gamle utgaven av MVA rapporten.

Må jeg aktivere noe med tanke på det nye systemet?
Ja, det nye mva-kodeoppsettet blir klart fra 01.01.17. En må aktivere for å få opprettet nye balansekontoer og mva-koder.

Om en ikke har behov for de nye kodene må en likevel aktivere det nye oppsettet før innlevering av første termin 2017, da den nye MVA-rapporten er tilpasset det nye kodeoppsettet, og gammel rapport ikke lenger vil fungere.

Hva om jeg må korrigere/kopiere noe i 2016 eller tidligere, må jeg da tenke over om jeg skal aktivere eller ikke?
Nei, selv om du aktiverer så kan du bokføre i 2016 eller tidligere, men da med nye mva-koder. De nye mva-kodene representerer det samme som de gamle mva-kodene, men enkelte koder har endret navn. Vi har valgt å ikke gjøre det slik at kodene endrer seg avhengig av hvilket år man fører på da endringene er såpass små at en slik løsning bare vil medføre forvirring. Som eksempel kan det nevnes at det som tidligere var MVA kode 4 “Inngående avgift, middels sats” etter aktivering er kode 11.

Må jeg oppdatere eventuelle standard koder jeg har satt på bilagsarter, kontoer eller typegrupper siden enkelte koder endres?
Nei, alt dette blir automatisk oppdatert

Blir nye mva-balansekontoer etablert ved aktivering?
Ja, de blir etablert og automatisk koblet til mva-koder og mva-oppgaven.

Jeg har benyttet en konto i intervallet 2700-2707 og 2710-2717 som en interimskonto uten tilknytning til mva. Må jeg flytte disse saldoene manuelt eller skjer det automatisk?
Viktig! Disse saldoene må du flytte manuelt med bilagsdato 31.12.2016. Disse intervallene skal kun benyttes til mva-føringer.

Vil kontoplanen vår gå tilbake til standard ved aktivering?
Nei, vi erstatter gamle mva-koder med nye, uavhengig av om dere har etablert nye regnskapskontoer eller ikke. Eksisterende regnskapskontoer vil vi ikke fjerne, vi legger kun til nye for å støtte de nye kravene til rapportering av MVA.

Hvorfor finner jeg ikke resultatkonto for innførselsmerverdiavgift eller kjøp av tjenester utland?
Vi har ikke etablert standard resultatkontoer for slike føringer. Dette kan dere selv enkelt etablere under «regnskap» – «innstillinger/kontoer». Her kan dere eksempelvis etablere konto 4310, døpe den til «Innførsel av varer utland» og deretter knytte den mot mva-kode 81. Vi har valgt å ikke gjøre dette automatisk, da det er mange som ikke vil ha behov for disse kontoene. Vi ønsker derfor ikke å «grise til» kontoplanen unødvendig. I tillegg er det forskjell på hvor ofte man har behov for å benytte disse kodene og derfor er det best at man selv velger om man vil opprette egene kontoer for dette, legge det inn på en bilagsart eller bare punche det.

Hvordan skal vi vite forskjellen på de ulike kodene, eksempelvis 51-52, 81-89 og 91-92?
Hver regnskapsfører er pliktig til å lese seg opp på de nye mva-reglene. Systemet er bygd opp for korrekt bruk, men det er opp til enhver å bokføre samt beregne korrekt i henhold til regelverket. Se link til Skatteetatens sider lenger opp der hver enkelt kode står beskrevet.

Hvorfor har vi mva-kodene 21-23 når de ikke fremkommer i MVA-rapporten?
Disse kodene er etablert i henhold til SAF-T sitt forslag knyttet til de nye mva-kodene, og der fremkommer de for å markere grunnlaget på den aktuelle anskaffelsen (faktura fra utlandet). Føringer med disse mva-kodene gir oss ikke en direkte link mot tollgrunnlaget, men dette er anbefalt av Skatteetaten.

Hva er nytt med tanke på mva-koder?
Det nye systemet består av totalt 28 mva-koder. De kodene som er nye, er i hovedsak knyttet til innførselsmerverdiavgift og behandling av gull/klimakvoter.

Hvordan har dere tenkt at vi skal føre innførselsmerverdiavgiften?
Se anbefaling fra Regnskap Norge. Vi følger samme prinsippet. Vi anbefaler dere å benytte en egen bilagsart for innførselsmerverdiavgiften, slik at dere i «vis søk bilag» kan søke opp alt som har med innførsel, for å forbedre egen kontroll. Mva-kode 21 benyttes på selve kostnaden som kommer fra faktura fra utlandet. Mva-kode 81-85 benyttes på mva-grunnlaget som er tollverdi samt eventuell toll og andre avgifter. Vi anbefaler å lese lenkene ovenfor for å sette dere inn i hvordan dette beregnes.

Som kostnadskonto for mva-kode 81-85 kan dere benytte en hjelpekonto som nulles ut – eller to hjelpekontoer som til sammen nulles ut. Dette skal ikke ha en kostnadseffekt for resultatet.

Eksempel
Faktura fra utlandet er på 900.000 og mva-grunnlaget er 915.000, dette bokføres eksempelvis slik :

1. D4300(21) /K2400 /900.000. Dette er varekostnaden og gjenspeiles ikke i MVA-rapporten.

2. D4300(81) /K4300(0) /915.000. Dette er for å få med grunnlag og bokført mva. Denne splitter seg slik :
D4300 /915.000
K4300 /915.000
D2715 /228.750
K2705 /228.750

Det er viktig at dere kun benytter mva-kode 81-85 på den siden som kostnaden reflekterer -selv om det har en nulleffekt for resultatet. Mva-kodens plassering bestemmer hvordan systemet skal splitte og tolke selve føringen. Føringen under punkt 2 gjør at grunnlag og bokført havner under post 9 og 17 i ny skattemelding – og dermed utgjør et nullspill. Dette påvirker også summering for post 2.

Vi er ikke mva-registrert. Hvordan fører vi innførselsmerverdiavgift?
Virksomheter som ikke er mva-registrert skal fortsatt føre innførselsmerverdiavgift i tolldeklarasjonen og betale ved innførsel. Tolletaten krever inn avgiften på vegne av Skatteetaten.

Er det mulig å benytte prosentvis fradrag på inngående mva ved kjøp fra utlandet?
Dette vil være mulig i nytt mva-oppsett og bilagsregistrereren vil håndtere dette automatisk.

Vi kjøper ikke tjenester eller varer fra utlandet, er vi tvunget til å få alle disse nye mva-kodene og balansekontoene?
Ja, per dags dato blir dette lagt opp for alle, men mulig at det vil bli lagt opp til at enkelte selskaper kan utelate visse mva-koder og balansekontoer ved behov.

Får mva-oppgaven et nytt utseende?
Ja, vi har oppgradert hele oppgavene så den både ser bedre ut og er enklere å bruke. I tillegg blir rapportering til AltInn integrert i rapporten slik at man har alt tilgjengelig på ett sted.

Vil mva-oppgaven fungere i alle nettlesere?
Ja.

Har Altinn-integrasjonen endret seg?
Ja, vi lager en helt ny integrasjon, for å utnytte de forbedringer som har blitt gjort tilgjengelig fra Altinn, siden den forrige versjonen ble utviklet.

Kan vi legge returfilene (skyldig mva) direkte opp til betaling?
Dette er en løsning som vi vil se nærmere på etter hvert.

«Summer tidligere perioder» har forsvunnet, er dette endelig?
Denne muligheten er fortsatt oppe til diskusjon. Dette var en løsning vi hadde, da vi tidligere ikke hadde mulighet til å levere inn tilleggsoppgave.

Vi har selskaper med avvikende regnskapsår, der det eksempelvis starter fra 01.07.2016 og slutter 30.06.2017, er det noe spesielt vi må tenke på med tanke på overgang til nytt mva-system?
Dette skal gå fint. Merk at mva-terminer for 2016 fremkommer i gammel rapport, mens 2017 da fremkommer i ny mva-rapport.

Hva vil skje med de pliktige rapportene?
Vi vil etablere en ny og forbedret metode for låsing av perioder, som tilfredsstiller Norsk Bokføringsstandard sine krav, og som gjør at du slipper å ta vare på pliktige rapporter som tidligere. En elektronisk oppbevaring holder så lenge en kan definere selve låsingen bedre, med blant annet en logg og bedre kontroll over selve låsingen.

 

Dette var vår siste bloggpost angående vår nye MVA-rapport og –system, men følg med i våre kanaler videre. Det vil bli lagt ut oppdaterte hjelpefiler, med blant annet en utvidet Q&A – og en «How to» for hver mva-kode, samt generell informasjon om hvordan en skal forholde seg til det nye kodesettet.

Hvis behovet melder seg vil vi i begynnelsen av 2017 arrangere webinarer der vi besvarer spørsmål som fremdeles står ubesvart. Så da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god julefeiring, godt nyttår og lykke til med MVA føringene i 2017