Aksjekapital

Aksjekapital representerer de midlene eierne investerer i et aksjeselskap. Når et selskap starter, kjøper eierne en del av aksjene og tilfører kapital til selskapet. Aksjer brukes som finansieringsmiddel for selskapets drift. Ved oppstart er det eierne som kjøper en del av aksjene og dermed investerer virksomhetskroner i selskapet, enten i form av kontanter, utstyr eller eiendom. De resterende aksjene kan senere kjøpes av investorer som ønsker å bli en del av selskapet og potensielt få avkastning på investeringen. Aksjekapitalen representerer eierenes investering i et aksjeselskap. Denne investeringen kan være i form av penger eller andre eiendeler som tilføres selskapet i bytte mot aksjer. Aksjekapitalen er bundet og kan ikke tas ut som utbytte, i motsetning til opptjent egenkapital (overskuddet i selskapet). Minimumskravet for aksjekapital i et AS er 30 000 kr, men den kan økes (kapitalforhøyelse) eller reduseres (kapitalnedsettelse). Aksjekapitalen er den summen som er registrert i foretaksregisteret.

Det er viktig å merke seg at aksjekapitalen ikke representerer lån fra eierne til selskapet; det er selskapets egne midler. Aksjekapitalen kan ikke tas ut som utbytte, men den kan brukes til å dekke stiftelsesgebyrer, lønn, kjøp av varer og tjenester samt andre fremtidige forretningskostnader.

Egenkapital kan bli stilt til rådighet i form av penger eller eiendeler som overføres til selskapet. Dette kalles gjerne "tinginnskudd," der verdien av eiendelene må bekreftes av en revisor i tilfeller der revisjon er påkrevd.

Minimumskrav for Aksjekapital ved oppstart

Enhver norsk aksjeselskap (AS) må ha en aksjekapital på minst 30 000 kr, mens allmennaksjeselskaper (ASA) må ha minst 1 000 000 kr i aksjekapital. Aksjekapitalen kan både økes (kapitalforhøyelse) eller reduseres (kapitalnedsettelse), men den kan ikke reduseres under minimumsbeløpet. Endringer må rapporteres til foretaksregisteret, og beløpet som er registrert der, utgjør selskapets faktiske aksjekapital.

Hvorfor er aksjekapital viktig?

Aksjekapitalen tjener som en sikkerhet for de som handler med selskapet, samarbeider med det eller gir det lån. Når selskapet har en betydelig aksjekapital, gir det banken eller leverandørene en trygghet om at det er verdier i selskapet som kan brukes til å dekke gjeld. Dette bidrar til å redusere risikoen. Uten krav om aksjekapital kunne alle eiendeler vært finansiert med gjeld, noe som ville vært svært risikabelt. Tap av aksjekapital er derfor en alvorlig situasjon, og selskapets styre må utarbeide en handlingsplan for å oppnå overskudd eller skaffe mer kapital fra eierne.

Aksjenes pålydende verdi

Pålydende verdi representerer den opprinnelige prisen per aksje som ble betalt ved opprettelsen av aksjene. Forholdet mellom aksjekapitalen og pålydende verdi bestemmer pålydende verdien ved å dele aksjekapitalen på antallet aksjer i selskapet. Eierne som oppretter et AS, har frihet til å bestemme hva hver enkelt aksje skal koste (pålydende verdi), men det kan være lurt å dele opp aksjekapitalen i mange aksjer hvis det er planer om å selge en del av selskapet senere. For øvrig har oppdeling i antall/pris per aksje ingen praktisk betydning.

Egenkapital

Aksjekapitalen er en form for egenkapital i et selskap. Egenkapital inkluderer de midlene eierne har investert i selskapet, samt opptjent overskudd i selskapet. Med andre ord, det er verdien av selskapets aksjer. I tillegg til aksjekapital er det andre former for egenkapital, som opptjent overskudd, også kjent som "Annen egenkapital." Dette er opptjent overskudd fra tidligere år, som ikke er tatt ut som utbytte.