Konsernbidrag

Konsernbidrag er et regnskaps- og skatterettslig begrep som omhandler overføring av midler mellom selskaper innenfor et konsern. Disse reglene muliggjør at et overskuddsselskap kan overføre en del av sitt overskudd til et underskuddsselskap innenfor samme konsern. 

Konsernbidraget fungerer slik at et selskap med overskudd (giverselskapet) kan overføre et beløp, for eksempel 2 millioner kroner, til et annet selskap i konsernet som går med underskudd (mottakerselskapet). Gjennom denne overføringen kan mottakerselskapet redusere eller eliminere sitt skattemessige underskudd, mens giverselskapet oppnår en skattemessig fradrag tilsvarende beløpet som er overført. Dette bidrar til en mer effektiv utnyttelse av konsernets samlede skatteposisjon.

Fordeler med konsernbidrag

  • Skatteeffektivisering: Ved å utnytte konsernbidrag kan et konsern som helhet redusere sin totale skattebyrde. Overskuddsselskapet får fradrag for bidraget, mens underskuddsselskapet får redusert sitt underskudd, noe som kan føre til lavere samlet skatt for konsernet.
  • Finansiell fleksibilitet: Konsernbidrag gir konserner muligheten til å omfordele midler internt, noe som kan styrke den finansielle situasjonen til selskaper innenfor konsernet som trenger kapital.
  • Resultatutjevning: Konsernbidrag kan bidra til å utjevne resultater mellom selskapene i konsernet, noe som kan være strategisk gunstig for konsernets samlede resultatpresentasjon.

 

Regler og begrensninger

Konsernbidrag er underlagt spesifikke regler og krav som må oppfylles for at transaksjonen skal være gyldig og gi skattemessige fordeler. Disse inkluderer:

  • Eierskapskrav: Det er ofte krav om at giverselskapet og mottakerselskapet må være knyttet til hverandre gjennom et visst nivå av eierskap for at konsernbidrag skal være tillatt.
  • Dokumentasjon: Konsernbidraget må dokumenteres skriftlig, og det skal tydelig fremgå av avtalen hvordan bidraget skal behandles regnskapsmessig og skattemessig.
  • Regnskapsmessig behandling: Konsernbidraget skal reflekteres korrekt i selskapenes regnskaper i samsvar med gjeldende regnskapsprinsipper.