Likviditet

Likviditet refererer til en enhets evne til raskt å konvertere eiendeler til kontanter uten betydelig tap av verdi. I en bedriftskontekst, indikerer dette evnen til å møte kortsiktige økonomiske forpliktelser ved å ha tilstrekkelige likvide midler tilgjengelig.

God likviditet er avgjørende for en virksomhets operasjonelle stabilitet og finansielle helse, ettersom det sikrer at selskapet kan dekke løpende utgifter, som lønn, leverandørgjeld, og andre driftskostnader.

 

Måling av likviditet

Likviditet måles ofte ved hjelp av forskjellige finansielle ratioer:

  • Likviditetsgrad (Current Ratio): Viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. En ratio over 1 indikerer at en virksomhet har mer omløpsmidler enn kortsiktig gjeld, som er positivt for likviditeten.
  • Hurtiggrad (Quick Ratio eller Acid Test): Ligner på likviditetsgraden, men ekskluderer lager fra omløpsmidlene. Dette gir en strengere vurdering av likviditeten siden det fokuserer på de mest likvide midlene.
  • Kontantgrad (Cash Ratio): Måler kontanter og lett omsettelige investeringer mot kortsiktig gjeld, og gir dermed det strengeste målet på likviditet.

 

Viktigheten av likviditet

  • Økonomisk fleksibilitet: Høy likviditet gir bedrifter muligheten til å reagere raskt på uforutsette muligheter eller utfordringer.
  • Redusert finansiell risiko: Evnen til å oppfylle kortsiktige forpliktelser når de forfaller, minsker risikoen for økonomiske vanskeligheter eller konkurs.
  • Forbedret kredittverdighet: Virksomheter med god likviditet anses som lavere risiko, noe som kan føre til bedre lånevilkår og lavere rentekostnader.