Morselskap

En morselskap er et selskap som utøver overordnet styring og kontroll over ett eller flere andre selskap, som vanligvis kalles datterselskap. For å oppnå denne kontrollen eier morselskapet flertallet av aksjene i datterselskapet, det vil si mer enn 50 % av aksjene. Dette gir morselskapet en aksjemajoritet i datterselskapet, og med det følger bestemmende innflytelse over datterselskapets drift og beslutninger. Morselskapet kan eie aksjene direkte eller indirekte gjennom andre datterselskaper, og sammen danner disse selskapene det vi kaller et konsern.

Bestemmende innflytelse

For å bli anerkjent som et morselskap må selskapet utøve bestemmende innflytelse over det andre selskapet. Dette innebærer vanligvis eierskap til over halvparten av aksjene, som gir morselskapet flertallet av stemmene på generalforsamlingen og dermed muligheten til å forme beslutningene i datterselskapet. For eksempel kan morselskapet bytte ut styret i datterselskapet eller godkjenne større investeringer. Denne graden av kontroll er det som karakteriserer bestemmende innflytelse.

Det finnes imidlertid unntakssituasjoner der et selskap kan anses som et morselskap selv om det ikke eier mer enn halvparten av aksjene i datterselskapet. Dette kan skje når datterselskapet har forskjellige aksjeklasser, for eksempel A-aksjer med stemmerett og B-aksjer uten stemmerett. Hvis morselskapet eier alle A-aksjene med stemmerett, anses det likevel som et morselskap, selv om det eier mindre enn halvparten av den totale aksjekapitalen.

En annen situasjon hvor et selskap kan være et morselskap uten å eie over halvparten av aksjene, er når det eksisterer en aksjonæravtale som gir dette resultatet. Datterselskapet kan ha flere aksjonærer som har inngått en avtale der én aksjonær, selv om de ikke eier mer enn halvparten av aksjene, har rett til å utpeke flertallet av styremedlemmene. I denne konteksten regnes dette aksjonærselskapet som et morselskap.

Holdingselskap

I tilfeller der morselskapet ikke er engasjert i salg av varer eller tjenester, men utelukkende har som formål å eie majoriteten av aksjene i andre selskaper (datterselskap), klassifiseres dette forholdet som en holdingselskapstruktur. Datterselskapet blir ofte referert til som driftsselskapet i denne konstellasjonen.


Se webinaret om smarte valg i usikre tider fra et økonomiperspektiv