Skatt

Skatt er obligatoriske betalinger til staten og kommunen som pålegges privatpersoner, selskaper og andre skattepliktige. Når man snakker om skatt, tenker man vanligvis på en viss prosentsats som tas fra lønn og overskudd fra næringsvirksomhet (direkte skatt). Imidlertid er det også indirekte skatter, som for eksempel merverdiavgift (moms). Skatteinntektene brukes til å finansiere samfunnets fellesgoder, inkludert veier, helsetjenester, utdanning, pensjoner og forsvar.

To viktige prinsipper som ligger til grunn for skatt og beskatning er:

  1. Progressiv skatt: Privatpersoner betaler mer skatt jo høyere inntekt de har, og skattesatsen øker i takt med inntekten (progressiv skatt).
  2. Inntektsutjevning: Skatt bidrar til å jevne ut økonomiske forskjeller i samfunnet.

 

Skatt for privatpersoner og selskaper: Både privatpersoner (personlige skatteytere) og selskaper betaler inntektsskatt, men for førstnevnte kalles den personinntektsskatt, mens for selskaper kalles den selskapsskatt (22 prosent i 2022 og 2023).

Privatpersoner betaler høyere skattesatser jo høyere inntekt de har (progressiv skatt), mens selskapsskatten har en fast skattesats uavhengig av omsetning. For selskaper øker det totale skattebeløpet i kroner med økende overskudd, men skatteprosenten forblir den samme.

Selvstendig næringsdrivende, inkludert enkeltpersonforetak, kan også være personlige skatteytere, og deres overskudd beskattes sammen med eventuell annen personinntekt fra vanlig ansattforhold. Enkeltpersonforetak og andre selvstendig næringsdrivende betaler skatt i området mellom 30 og 50 prosent. Dette skyldes at det også påløper trygdeavgift og trinnskatt på inntekten fra enkeltpersonforetaket.

Direkte skatt og indirekte skatt: Skatt kan deles inn i to hovedkategorier: direkte skatt og indirekte skatt. Direkte skatt er det som vanligvis kommer til tankene når man snakker om skatt – skatter som beregnes basert på skatteyterens evne til å betale. Eksempler på direkte skatter inkluderer personinntektsskatt for privatpersoner og selskaper, eiendomsskatt, trygdeavgift, arbeidsgiveravgift og formuesskatt.

På den annen side er indirekte skatter ikke avhengig av betalingsevnen til den enkelte skatteyter. Eksempler på indirekte skatter inkluderer toll, merverdiavgift (moms) og spesielle avgifter som for eksempel alkohol- og tobakksavgifter. Indirekte skatt belastes på varer og tjenester og er ikke knyttet til inntekt. Med andre ord betaler både en milliardær og en uteligger den samme momsen når de kjøper en vare.

I Norge utgjør direkte skatter ca. to tredjedeler av de totale skatte- og avgiftsinntektene, mens moms (merverdiavgift) er den største enkeltkilden til inntekt for staten og står for over en femtedel av de totale skatte- og avgiftsinntektene.