Tvangsmulkt

Tvangsmulkt er et økonomisk virkemiddel brukt av Skattetaten for å sikre at bedrifter overholder sine lovpålagte forpliktelser, som innlevering av mva-melding, næringsoppgave, aksjonærregisteroppgave, a-melding, samt andre pålagte oppgaver og rapporteringskrav. Dette konseptet fungerer som en bot eller et gebyr, og er spesielt designet for å motivere bedrifter til å levere nødvendige opplysninger til myndighetene innen gitte frister.

 

Når tvangsmulkt anvendes:

Tvangsmulkt kan ilegges bedrifter som:

  • Ikke leverer pålagte skjema eller rapporter i tide.
  • Leverer skjema med åpenbart feilaktige opplysninger.
  • Unnlater å oppgi påkrevde tredjepartsopplysninger som er obligatoriske etter Skatteforvaltningsloven.
  • Ikke følger bestemmelsene i bokføringsloven.
  • Overser krav om obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for ansatte.
  • Ikke overleverer etterspurte opplysninger under en kontroll.


Varsel og Betaling:

Før tvangsmulkt blir ilagt, sender Skattetaten brev til de berørte bedriftene med informasjon om hvilke opplysninger eller oppgaver som mangler, samt en frist for når disse må være levert for å unngå tvangsmulkt. Størrelsen på mulkten er ofte knyttet til rettsgebyret (R), en enhet brukt for å beregne gebyrer i offentlig virksomhet. For eksempel, i 2023 er rettsgebyret satt til 1 243 kroner per dag, med varierende satser og maksimumsgrenser avhengig av hvilken type oppgave eller melding som er aktuell.

 

Konsekvenser og Klageprosess:

Tvangsmulkt akkumuleres daglig fra fristens utløp og fortsetter til de nødvendige opplysningene er levert eller maksbeløpet er nådd. Selv om bedrifter har rett til å klage på vedtaket om tvangsmulkt, må de fortsatt betale de påløpte bøtene mens klagesaken behandles.

Det er viktig å merke seg at tvangsmulkt kun gjelder for bedrifter, og ikke for privatpersoner som leverer skattemelding. Dette virkemiddelet understreker viktigheten av å overholde regnskaps- og rapporteringsforpliktelser, og fungerer som en økonomisk incentiv for å sikre rettidig og korrekt innlevering av nødvendig dokumentasjon til myndighetene.