Utbytte

Utbytte representerer det opptjente overskuddet et aksjeselskap kan utbetale til sine aksjeeiere, basert på selskapets økonomiske resultater. Aksjeloven regulerer hvordan og når utbytte kan utdeles, ofte som en prosentandel av aksjenes opprinnelige verdi eller av selskapets akkumulerte overskudd. Selv om det vanligste er å betale utbytte fra siste års overskudd, tillater loven også utdeling basert på tidligere opptjente, men ikke utdelte, overskudd, selv i tilfeller hvor selskapet har gått med underskudd det siste året.

Beslutningsprosess for Utbytte:

  • Utbyttebeslutninger tas på selskapets årlige generalforsamling, hvor aksjeeierne stemmer over styrets forslag til utbytte.
  • Generalforsamlingen kan ikke vedta et høyere utbytte enn det styret har foreslått.
  • Utbetalingen av utbytte til aksjeeierne må skje innen seks måneder etter vedtaket på generalforsamlingen.

 

Ekstraordinært og Tilleggsutbytte:

  • Ekstraordinært utbytte kan utbetales gjennom året dersom selskapet viser overskudd, uten å vente på neste generalforsamling. Formelle krav, som innsending av balanserapport til Brønnøysundregistrene, må oppfylles før utbetaling.
  • Tilleggsutbytte gjør det mulig for selskaper å distribuere tidligere års opptjente overskudd som ikke allerede er utdelt.

Skatt på Utbytte:

  • For privat aksjonærer beregnes skatten på utbytte ved å multiplisere skatten på selskapets overskudd med en oppjusteringsfaktor fastsatt av Stortinget. For eksempel var skatten på utbytte for inntektsåret 2022 35.2 %, og for 2023 er den 37.8 %.
  • Skjermingsfradraget kan redusere skattebyrden på utbytte for privatpersoner ved å gi en skattefri andel.
  • For selskaper som eier aksjer i andre selskaper, er utbyttet nesten skattefritt takket være fritaksmetoden, med en mulig skatt opp til 0,66 %. Dette oppnås ofte gjennom å etablere et holdingselskap.

 

Et viktig konsept knyttet til utbytte er at det gjør det mulig for aksjonærer å motta en andel av selskapets overskudd, samtidig som det gir selskapene fleksibilitet til å belønne sine investorer uten å kompromittere deres evne til å reinvestere i virksomheten. For bedriftseiere som ønsker å reinvestere utbytte skattefritt, tilbyr etablering av et holdingselskap en strategisk fordel, ved at det muliggjør skattefri reinvestering i nye prosjekter eller selskaper.