ASA


Allmennaksjeselskap (ASA) er en selskapsform designet for større norske selskaper og representerer en utvidelse av aksjeselskap (AS) modellen, med spesifikke funksjoner som legger til rette for enklere handel av aksjer og potensiell børsnotering. Denne selskapsformen er regulert under Lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) og er særlig relevant for virksomheter som sikter mot offentlig eierskap og bredere aksjeutbredelse.

 

Kjennetegn ved ASA:

  • Aksjekapitalkrav: For å etablere et ASA kreves det et minimum aksjekapital på 1 million NOK, i motsetning til et AS hvor kravet er 30 000 NOK. Dette høyere kravet reflekterer den større skalaen og ambisjonen til et ASA.
  • Aksjehandel: Aksjonærer i et ASA har større frihet til å kjøpe og selge aksjer. Mens et AS kan ha restriksjoner på aksjesalg som krever styrets godkjenning, er aksjene i et ASA fritt omsettelige, noe som gjør det mer tiltrekkende for investorer.
  • Børsnotering: Kun ASA kan børsnoteres, noe som betyr at aksjene kan handles offentlig, for eksempel på Oslo Børs. Dette åpner for en bredere investorbase og gir selskapet tilgang til kapitalmarkedene.
  • Aksjeeierregister: I motsetning til et AS, som holder en aksjeeierbok internt, er et ASA påkrevd å registrere sine aksjeeiere i et sentralt verdipapirregister. Dette bidrar til større transparens og effektivitet i håndteringen av aksjeeierskap.
  • Styresammensetning: Et ASA har et krav om kjønnsrepresentasjon i styret, noe som sikrer diversitet og bredere perspektiver i selskapets øverste ledelse.

Stifte et ASA:

  • Stiftere: Et ASA kan stiftes av en eller flere personer, inkludert både fysiske og juridiske personer, som aksjeselskaper eller foreninger. Alle stiftere må være over 18 år og selskapet må ha en norsk forretningsadresse.
  • Stiftelsesdokumenter og vedtekter: Det første steget for å etablere et ASA er å utarbeide nødvendige stiftelsesdokumenter og vedtekter som definerer selskapets formål, navn, og forretningsadresse, samt styrets sammensetning og selskapets aksjekapital.
  • Aksjekapitalkonto: Etter å ha utarbeidet dokumentene, må stifterne opprette en aksjekapitalkonto i en bank og innbetale den nødvendige aksjekapitalen på minimum 1 million NOK. En bekreftelse på innbetalingen fra banken, revisor, advokat eller autorisert regnskapsfører er nødvendig.
  • Registrering: Det siste steget er å registrere ASA'et i Brønnøysundregistrene gjennom Samordnet registermelding på Altinn, hvor bekreftelsen på aksjekapitalen vedlegges.

 

Sammenfatning: ASA er en fleksibel og åpen selskapsform som er ideell for større selskaper som ønsker å tiltrekke seg investeringer gjennom offentlige aksjemarkeder. Med strengere krav til aksjekapital og regulering, sammen med muligheten for børsnotering og enklere aksjehandel, representerer ASA en attraktiv mulighet for virksomheter som ser mot vekst og utvidelse på nasjonalt og internasjonalt nivå.

 

 

New call-to-action