klimaregnskap_24sevenoffice-min

ESG

24SevenOffice har en helhetlig tilnærming til ESG. Begrepet er en forkortelse som viser til vårt tredelte fokus på miljø, sosiale forhold og forretningsstyring (Environmental, Social and Governance).

Bærekraftig drift

Vår innovasjonsplattform bidrar til å bygge et bærekraftig og demokratisk samfunn. Løsningene vi tilbyr fremmer digitalisering, energisparende serverdeling, papirløs hverdag samt verktøy for å forenkle bedrifters reise mot netto null utslipp. 

Vår serverpark driftes på 100% fornybar energi og gjenbruker overskuddsvarme til lokalt landbruk i et sløyfe system. Serverdeling er energieffektivt, så langt har 24SevenOffice erstattet rundt 80.000 lokale servere med under 1000 i vår serverpark. Vårt backup serversenter på Notodden er helkledd i solceller.
24SevenOffice-Miljøbilder-48-

Ansvar og forpliktelser

24SevenOffice har vesentlig innflytelse på vår store kundeflate og tar ansvar for å drive frem løsninger for en bærekraftig fremtid. 

Næringslivet treffes snart av strengere krav og reguleringer på feltet. 24SevenOffice er godt posisjonert og har snudd risiko til mulighet. Rapporteringsplikt og CO2-avgifter vil øke etterspørselen etter løsninger som forenkler administrasjon av bedrifters klimapåvirkning. Dette er vi først i bransjen til å tilby. Vår netto null plattform hjelper bedrifter i møtet med nye krav og for å nå klimamålene.

24SevenOffice-Miljøbilder-41-

Miljøstyring

Drivhjulet i god miljøstyring er et målrettet og kontinuerlig forbedringsarbeid. Vi er Miljøfyrtårnsertifisert og rapporterer årlig på relevante indikatorer for egen miljøpåvirkning. Vi ønsker å styrke vår miljøstyring med internasjonal standard, og jobber i inneværende år med ISO 14001 sertifisering. Tilsammen vil de to systemene utgjøre et helhetlig og effektivt styringsverktøy for vårt bærekraftsarbeid.
Slide 4_3 - 1

Noen av tingene vi jobber med

  • 24SevenOffice er medlem av UN Global Compact, verdens største næringslivs initiativ for bærekraft. UNGC ́s mandat er å få selskaper verden rundt til å satse på strategi og drift i tråd med 10 prinsipper for ansvarlig næringsliv. Prinsippene dekker menneskerettigheter, arbeidsliv, miljø og antikorrupsjon: fire områder som legger grunnlaget for å nå FNs bærekraftsmål. Vår forpliktelse til UN Global Compacts bærekraftsprinsipper er omfattende og langsiktig. 
  • Vi arbeider for en åpen og inkluderende organisasjonskultur med felles normer og verdier for bærekraftig og forsvarlig forretningsdrift. Vi gjennomfører interne kampanjer som øker ansattes engasjement, fellesskapsfølelse og ansvarstagen på feltet. Med en kraftfull satsing på intern kompetansebygging, ønsker vi alle om bord - for å lykkes med å nå våre bærekraftsmål, samt å hjelpe våre kunder med det samme.
  • 24SevenOffice er en digital innovasjonsplattform som styrker bedrifter for fremtiden, med datasikkerhet og bærekraft i høysete. Vi har deltatt i FNs program for å sette ambisiøse bærekraftsmål i tråd med den globale ambisjonen om netto nullutslipp i 2050. 

    Våre bærekraftsmål er ambisiøse, vitenskapsbaserte og under implementering  i selskapets hovedstrategi. Å jobbe strategisk for å nå egne bærekraftsmål er vel og bra, men å hjelpe andre til å gjøre det samme er bedre. Derfor har vi utviklet en netto null plattform som forenkler bærekraftsarbeid for bedrifter.
  • Verdenssamfunnet må nå netto null utslipp før 2050 for å unngå global oppvarming utover 1.5C. Stadig flere bedrifter setter mål om netto null utslipp i tråd med Paris avtalen. 24SevenOffice har utviklet en netto null plattform med ulike verktøy som forenkler bedrifters bærekraftsarbeid. Via denne plattformen kan bedrifter identifisere sin klimapåvirkning og igangsette relevante tiltak. 
  • Vi tilbyr fullautomatisert klimaregnskap med mulighet for å måle, redusere og kompensere for utslipp. Vårt AI-drevne system leser bedriftens regnskapsdata, forbruksdata og bransjedata, som konverteres til et sanntidsbilde av bedriftens klimapåvirkning. Innsikten gir videre oversikt over de mest relevante og tilgjengelige initiativ og tiltak som bør igangsettes. Slik hjelper vi kundene i gang med sporing og reduksjon av klimapåvirkning. 

    Fordelene ved å automatisert karbonregnskap er mange. Alternativet er manuelle prosesser for datafangst, databehandling og regnskap, som er tidkrevende og kostbart. Det er også lønnsomt å være forberedt når kravene inntrer. Å ha kontroll på utslipp viser ansvarlighet som øker attraktivitet og styrker omdømmet. Det blir et differensieringspunkt i jakten på de beste hoder, hender, kunder, partnere, investorer og grønn kapital.
  • Vi hjelper bedrifter med klimakompensering gjennom klimakreditter av høy kvalitet, sertifisert med de strengeste internasjonale standarder. Alle våre klimakreditter bidrar til negative utslipp gjennom planting av skog.