Avkastning

Avkastning er et sentralt mål på lønnsomhet som reflekterer hvordan verdien av en eiendel endrer seg over tid.

Hva er avkastning?

Det økonomiske begrepet avkastning forteller noe om en virksomhets lønnsomhet og effektivitet i ulike aspekter av driften. 

Beregning av avkastning

Å beregne avkastning kan gjøres på flere måter, avhengig av hva som skal analyseres. Her er de mest brukte metodene:

  1. Avkastning på Investering (ROI): Dette nøkkeltallet brukes for å evaluere lønnsomheten av en investering. ROI beregnes ved å dele nettoinntektene med investeringskostnaden.

  2. Avkastning på Investert Kapital (ROIC): ROIC måler selskapets evne til å generere kapital på investeringer og sammenligner det med kapitalkostnaden. Det beregnes ved å dele nettoinntektene med den investerte kapitalen.

  3. Avkastning på Egenkapital (ROE): Dette nøkkeltallet viser selskapets lønnsomhet for eierne. Det måler hvor mye inntekt selskapet genererte i forhold til den egenkapitalen eierne har investert.

  4. Avkastning på Totalkapital (ROA): ROA vurderer en virksomhets effektivitet ved å måle avkastningen på alle ressursene den disponerer, uavhengig av hvordan de er finansiert. ROA beregnes ved å dele driftsresultatet og finansinntektene med totalkapitalen.

  5. Avkastning på Sysselsatt Kapital (ROCE): ROCE vurderer selskapets evne til å utnytte både egenkapital og lånekapital effektivt. Det beregnes ved å dele driftsresultatet og finansinntektene med sysselsatt kapital.

  6. Avkastning på Driftskapital (ROOC): Dette nøkkeltallet fokuserer på selskapets lønnsomhet ved å utelate finansielle eiendeler fra beregningen. ROOC er nyttig for å sammenligne lønnsomheten mellom ulike avdelinger eller divisjoner i en organisasjon.

Alle disse avkastningsmålingene uttrykkes som prosentandeler og gir verdifull innsikt i en bedrifts økonomiske ytelse. De hjelper beslutningstakere med å vurdere lønnsomheten, effektiviteten og potensielle investeringer.