Betalbar skatt

Betalbar skatt er et viktig regnskapsbegrep som refererer til den skatten en virksomhet forventes å betale til staten basert på det skattemessige resultatet for en gitt periode, vanligvis et regnskapsår. Denne skatten beregnes etter gjeldende skattelover og regler, og tar utgangspunkt i virksomhetens inntekter, fradrag og eventuelle skattefordeler som er tilgjengelige. For brukere av 24SevenOffice, et omfattende system for økonomistyring og regnskap, er nøyaktig beregning og håndtering av betalbar skatt essensielt for å sikre overholdelse av skattelovgivningen og optimalisering av selskapets skatteforpliktelser.

 

Hvordan betalbar skatt beregnes:

Betalbar skatt beregnes ved å justere det regnskapsmessige resultatet for ulike skattemessige forskjeller, inkludert midlertidige forskjeller som skyldes avvik mellom regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger, samt permanente forskjeller som skyldes inntekter og kostnader som er skattepliktige eller fradragsberettigede. Beregningen inkluderer:

  1. Inntekter: Alle inntekter selskapet har tjent i løpet av perioden, inkludert salgsinntekter, renteinntekter og andre operative inntekter.
  2. Fradrag: Alle tillatte kostnader og utgifter, inkludert driftskostnader, avskrivninger og renteutgifter.
  3. Skattefordeler: Eventuelle skattefordeler eller -kreditter selskapet kan benytte seg av for å redusere skattebyrden.

 

Resultatet av denne beregningen gir grunnlaget for den betalbare skatten, som er det beløpet selskapet skylder til staten.


 

 

New call-to-action