Firmaskatt

 

Firmaskatt, også kjent som selskapsskatt, er en skatt som ilegges på den skattepliktige inntekten til norske aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper (ASA), og sparebanker. Skattesatsen for firmaskatt i Norge er per Februar 2024 på 22%.

 

Betydning og beregning av firmaskatt

Firmaskatt er en betydelig inntektskilde for staten og utgjør en viktig del av finansieringen av velferdsstaten. For bedrifter er firmaskatt en kostnad som må tas med i beregningen av lønnsomhet og prising av produkter og tjenester.

Skattepliktig inntekt for beregning av firmaskatt er den årlige bruttoinntekten til bedriften minus fradragsberettigede kostnader.

Fradragsberettigede kostnader kan inkludere:

  • Lønn og arbeidsgiveravgift
  • Varekostnader
  • Driftskostnader
  • Avskrivninger
  • RentekostnaderBetaling av firmaskatt

Bedrifter betaler firmaskatt forskuddsvis fire ganger per år. Forskuddsskatten beregnes basert på skattepliktig inntekt fra foregående år. Ved utgangen av hvert år må bedriften levere inn en skattemelding som viser den endelige skattepliktige inntekten for året.

Skatteplanlegging og optimalisering

Bedrifter kan bruke ulike strategier for å redusere skattebelastningen innenfor gjeldende lover og regler. Dette kan omfatte:

  • Optimalisering av fradragsberettigede kostnader
  • Investeringer i skattebegunstigede ordninger
  • Bruk av strukturer som holdingselskaper

 

Det er viktig å søke profesjonell rådgivning fra en regnskapsfører eller skatterådgiver for å sikre optimal skatteplanlegging.

 


Ved å ta økonomiske, smarte valg basert på innsikt og kontroll, kan du sikre lønnsom vekst og en mer stabil fremtid.

 

 

New call-to-action