Foretaksmodellen

 

Foretaksmodellen, også kalt skjermingsmetoden, er en spesiell beskatningsmetode for selvstendig næringsdrivende i Norge. Den ble innført i 1997 med mål om å skape likebehandling mellom lønnstakere og næringsdrivende.

Foretaksmodellen innebærer at selvstendig næringsdrivende beskattes av sin alminnelige inntekt, på samme måte som lønnstakere. Alminnelig inntekt beregnes som næringsinntekt minus et fradrag for risikofri avkastning på næringskapitalen.

 

Fradrag for risikofri avkastning

  • Fradraget beregnes basert på en fastsatt rente (rentesatsen) og verdien av næringskapitalen.
  • Rentesatsen fastsettes årlig av Finansdepartementet.
  • Næringskapitalen beregnes som summen av eiendeler minus gjeld i virksomheten.

 

Konseptet kan oppsummeres på følgende måte:

Inntekt fra virksomheten - fradrag for risikofri avkastning = Personlig inntekt (som skatten beregnes av)

 

Effekten av Foretaksmodellen

  • Foretaksmodellen kan gi lavere skatt for selvstendig næringsdrivende med høy risiko og lav avkastning.
  • Modellen kan gi høyere skatt for selvstendig næringsdrivende med lav risiko og høy avkastning.

 

Foretaksmodellen ble innført for å unngå dobbeltbeskatning av utbytte, hvor både selskapets overskudd og aksjeeierens mottatte utbytte beskattes.

Modellen tillater aksjeeiere en skjermingsrente, som er en beregnet renteinntekt på den kapitalen som er investert i aksjer eller andeler. Dette skjermingsbeløpet er ment å reflektere en risikofri avkastning av investert kapital, og utbytte opp til dette beløpet er skattefritt for mottakeren.

 

En god forståelse av denne modellen er avgjørende for regnskapsførere som ønsker å tilby verdifull innsikt og rådgivning til sine klienter, spesielt de som er engasjert i eierskap og investering i selskaper.

 

Ved å ta økonomiske, smarte valg basert på innsikt og kontroll, kan du sikre lønnsom vekst og en mer stabil fremtid.

 

 

New call-to-action