God regnskapsskikk

 

God regnskapsskikk er et sett av normer og prinsipper som skal sikre at regnskap er korrekt, pålitelig og relevant. Gode regnskapsrutiner er avgjørende for å gi et riktig bilde av en virksomhets økonomiske situasjon.

 

Hva er formålet med god regnskapsskikk?

Formålet med god regnskapsskikk er å:

  • Sikre at regnskapet er i samsvar med gjeldende lover og regler.
  • Gi et riktig bilde av virksomhetens økonomiske situasjon.
  • Legge til rette for god intern kontroll.
  • Gi grunnlag for god beslutningstaking.

 

Hva er de viktigste prinsippene i god regnskapsskikk?

De viktigste prinsippene i god regnskapsskikk er:

  • Klarhet: Regnskapet skal være lett å forstå og tolke.
  • Pålitelighet: Regnskapet skal være korrekt og gjenspeile den reelle økonomiske situasjonen.
  • Relevans: Regnskapet skal inneholde all relevant informasjon for å gi et riktig bilde av virksomheten.
  • Objektivitet: Regnskapet skal være objektivt og ikke inneholde subjektive vurderinger.

 

Utvikling og ansvar for god regnskapsskikk

Norsk RegnskapsStiftelse utvikler formelle, tema-baserte regnskapsstandarder som omhandler forskjellige aspekter som regnskapsføring av varer, pensjonskostnader og offentlige tilskudd.

Disse standardene utgjør kjernen av det som defineres som god regnskapsskikk. I tillegg til disse standardene, vil også vanlig praksis innen regnskapsføring og uttalelser fra for eksempel Finanstilsynet anses som viktige elementer av god regnskapsskikk.

Styret i en virksomhet har det overordnede ansvaret for at god regnskapsskikk blir fulgt. Regnskapsføreren har et ansvar for å sørge for at regnskapet er i samsvar med gjeldende lover og regler.

 

Ved å ta økonomiske, smarte valg basert på innsikt og kontroll, kan du sikre lønnsom vekst og en mer stabil fremtid.

 

 

New call-to-action