Kontantstrømanalyse

Kontantstrømanalyse gir en detaljert oversikt over en virksomhets økonomiske tilstand, og illustrerer hvordan kontantstrømmen, eller cash flow, påvirker likviditeten. Den fokuserer på innbetalinger og utbetalinger for å evaluere disponibel kontantbeholdning.

Formålet med kontantstrømanalysen er å vise hvordan virksomhetens økonomiske transaksjoner påvirker mengden penger tilgjengelig i bedriften, og dermed likviditeten.

Gjennom analysen presenteres endringer i virksomhetens kontantbeholdning, identifisert ved å sammenligne inn- og utbetalinger i en bestemt periode.

Innbetalinger og utbetalinger

Kontantstrømanalysen fokuserer spesifikt på å kartlegge innbetalinger og utbetalinger for å forstå hvordan virksomheten genererer og bruker kontanter.

Alternative begreper

Betegnelsen "kontantstrømoppstilling" brukes ofte synonymt med kontantstrømanalysen, og begge begrepene refererer til den samme økonomiske rapporten

Rapportering og transparens

Kontantstrømanalysen er en viktig del av finansiell rapportering, og dens transparente fremstilling av virksomhetens kontantstrøm gir interessenter et klart bilde av økonomisk ytelse.

Gjennom en grundig kontantstrømanalyse kan virksomheter identifisere styrker, svakheter og muligheter for å optimalisere sin økonomiske helse og bærekraft.