Kontering

Kontering refererer til prosessen med å spesifisere hvilken konto i kontoplanen et bilag skal føres på i regnskapet. Dette er en avgjørende del av bokføringsprosessen, hvor det tas beslutninger om hvilke regnskapskontoer som skal registreres for å dokumentere økonomiske transaksjoner.

Formål med kontering

Formålet med kontering er å organisere og strukturere regnskapsinformasjonen på en systematisk måte. Gjennom kontering identifiseres de spesifikke kontoene som påvirkes av en transaksjon, og dette legger grunnlaget for nøyaktig regnskapsføring. Kontering muliggjør også en mer detaljert analyse av selskapets økonomiske aktiviteter.

Elementer involvert i kontering

Kontoplan: Kontering involverer bruk av en forhåndsdefinert kontoplan, som er en hierarkisk struktur av regnskapskontoer. Hver konto representerer en bestemt type eiendeler, gjeld, inntekt eller kostnad.

Bilagets Informasjon: Kontering inkluderer ikke bare valget av hovedkonto, men også spesifikasjon av ytterligere informasjon. Dette kan omfatte detaljer som prosjektnummer, varetype, eller andre relevante opplysninger som gir mer innsikt i transaksjonens natur.

Typer kontering:

  1. Generell kontering: Identifiserer hvilke hovedkontoer som påvirkes av en transaksjon.
  2. Prosjektkontering: Innebærer spesifikke opplysninger om hvilke prosjekter transaksjonen er knyttet til, for å lette analyse av prosjektbaserte kostnader og inntekter.

Viktigheten av nøyaktig kontering

Nøyaktig kontering er avgjørende for å produsere pålitelige regnskapsrapporter og gi et klart bilde av selskapets økonomiske helse. Feilaktig kontering kan føre til unøyaktige regnskap, noe som potensielt kan påvirke beslutningstaking og økonomisk styring.