Midlertidige forskjeller


Midlertidige forskjeller refererer til differansen mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier, en konsekvens av de ulike regelverkene for skatt og regnskapsføring. Disse forskjellene er midlertidige fordi de gradvis utjevnes over tid. Denne konseptuelle guiden gir innsikt i midlertidige forskjeller og deres påvirkning på selskapsøkonomi.

Relevant kun for aksjeselskaper

Midlertidige forskjeller er kun relevant for aksjeselskaper og lignende selskapsstrukturer. Enkeltpersonforetak følger kun skatteregler og opplever ikke slike forskjeller, da de ikke fører et eget regnskap.

Avskrivninger som et vanlig eksempel

Avskrivninger er et vanlig eksempel på midlertidige forskjeller. Når et selskap avskriver en eiendel, beregnes den regnskapsmessige avskrivningen basert på eiendelens forventede levetid. Skattemessige avskrivninger følger derimot egne satser fastsatt av myndighetene, og de kan avvike fra den regnskapsmessige metoden. Til slutt vil begge metoder likevel føre til samme totale avskrivning, og dermed var forskjellen midlertidig.

Midlertidige og permanente forskjeller

Midlertidige forskjeller utjevnes over tid, mens permanente forskjeller ikke gjør det. For eksempel, når et selskap eier en bolig for langsiktig utleie, vil den regnskapsmessige verdien gradvis reduseres over tid som følge av avskrivninger. Den skattemessige verdien, derimot, reduseres ikke på samme måte, og dette skaper en permanent forskjell som ikke vil jevne seg ut.

Utsatt skatt og skattefordel

For å håndtere midlertidige forskjeller føres differansen mellom skattemessige og regnskapsmessige verdier som utsatt skatt eller skattefordel ved årsavslutningen. Dette hjelper til med å balansere selskapets skattemessige forpliktelser og gir en nøyaktig fremstilling av selskapets økonomiske status.