Nettolønn

 

En nettolønnsavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver som fastsetter at arbeidsgiveren vil ta ansvar for å betale alle skatter og avgifter på arbeidstakerens lønn og eventuelle godtgjørelser.

Dette gir en trygghet for arbeidstakeren, da de kan være sikre på at de vil motta den avtalte nettolønnen uten å måtte bekymre seg for skattefradrag eller andre avgifter. På denne måten kan både arbeidsgiver og arbeidstaker ha en klar forståelse av den reelle verdien av arbeidet som utføres og den totale kompensasjonen som tilbys.

Skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift beregnes av bruttolønn. Arbeidsgiveren er da forpliktet til å rapportere bruttolønn. Det er også arbeidsgiveren som har ansvaret for riktig beregning av bruttolønn (oppgrossing), når det praktiseres nettolønnsordninger. 

Du kan regne om fra nettolønn til bruttelønn via Skatteetatens nettside her.

 

Nettolønn versus bruttolønn

Nettolønn vs. bruttolønn representerer to fundamentalt viktige konsepter i lønnshåndtering. Mens bruttolønn viser det totale beløpet en ansatt tjener før noe trekkes fra, indikerer nettolønn det beløpet en ansatt faktisk mottar etter at alle trekk som skatter, sosiale avgifter, og andre fradrag er gjort.

Denne distinksjonen er svært viktig for både økonomisk planlegging og forståelse av ens faktiske inntekt. Mens bruttolønnen viser den totale kostnaden for arbeidsgiveren og den totale inntekten til den ansatte før fradrag, gir nettolønnen et realistisk bilde av den disponible inntekten som den ansatte faktisk har til rådighet.

Det er viktig å ha god kjennskap til forskjellen mellom brutto- og nettolønn både for å kunne administrere personlig økonomi på en effektiv måte, og for arbeidsgivere å kunne få et klart bilde av de reelle lønnskostnadene.