OTP

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er et pensjonsordning som arbeidsgivere i privat sektor er pålagt å tilby sine ansatte. Denne pensjonssparingen er obligatorisk, og loven krever at arbeidsgivere bidrar med minst 2 prosent av den ansattes lønn fra den første tjente kronen. Dette gjelder fra det tidspunktet den ansatte er 13 år (og har tjent over 1000 kr). Det er arbeidsgiverens ansvar å dekke alle kostnader knyttet til pensjonsavtalen for de ansatte.

Grunnbeløpet (G) og beregning:

Grunnbeløpet, per 1. mai 2022, er fastsatt til kr 111 477. Dette beløpet er referansepunktet for beregning av ulike utbetalinger fra NAV, inkludert trygde- og pensjonsytelser. Grunnbeløpet justeres hvert år, spesifikt den 1. mai, som en del av trygdeoppgjøret.

 

Arbeidsgiveres pensjonsansvar:

Arbeidsgiverne har en juridisk forpliktelse, fastsatt av Loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP), til å sikre pensjonssparing for sine ansatte. Dette pensjonsinitiativet er utformet for å sikre at alle arbeidstakere har en pålitelig pensjonsordning i tillegg til alderspensjonen fra Statens folketrygd.

 

Pensjonssparingens formål:

Trygghet i alderdommen: OTP sikrer at ansatte har økonomisk trygghet når de går av med pensjon, ved å bygge opp en pensjonskapital gjennom hele yrkeskarrieren.

Lovpålagt pensjonsinnskudd: Arbeidsgiverne er pålagt å sette av midler til pensjon fra den ansattes lønn som et ledd i det nasjonale initiativet for å sikre velferd for eldre arbeidstakere.

Bidrag fra ung alder: Pensjonsinnskuddene startes fra den ansatte er 13 år og har tjent over 1000 kr, slik at pensjonskapitalen kan bygges opp over tid.

Årlig grunnbeløpjustering: Den årlige justeringen av grunnbeløpet sikrer at pensjonsutbetalinger og innskudd reflekterer de økonomiske endringene i samfunnet.