Overkurs

Overkurs er et begrep som brukes innen finans for å beskrive situasjoner hvor det betales mer enn det som er nødvendig eller påkrevd, enten det gjelder innbetaling av egenkapital i et aksjeselskap eller ekstra innbetalinger på et fastrentelån.


Overkurs i aksjeselskap

Overkurs refererer til det beløpet som aksjeeiere betaler inn over den nominelle verdien (pålydende) av aksjekapitalen ved oppstart av et aksjeselskap, eller ved en senere kapitaløkning (emisjon). Dette ekstra beløpet representerer en ytterligere investering i selskapet, utover det minimum som er påkrevd for aksjekapitalen, og kan ha flere formål:

  • Dekke stiftelsesutgifter: Innledende kostnader ved opprettelsen av selskapet.
  • Fremtidig kapitaluttak: Gir mulighet for å ta ut kapital med færre formaliteter senere.
  • Finansiering av investeringer: Som for eksempel kjøp av nødvendige varer eller utstyr til selskapets drift.

Ved en emisjon kan overkursen oppstå når aksjene anses som mer verdifulle enn ved selskapets oppstart, reflekterende av selskapets vekst og suksess.


Overkurs og underkurs på lån

Overkurs kan også oppstå i forbindelse med lån, spesielt de med fast rente. Når en låntaker betaler mer enn den avtalte betalingsplanen krever, for eksempel ved ekstraordinære avdrag eller full innfrielse av lånet før tiden, kan det oppstå en overkurssituasjon. Dette skjer hvis låntakerens fastrente er høyere enn bankens gjeldende tilbud til nye kunder, og banken taper potensiell renteinntekt.

  • Overkurs: Når låntaker har dårligere vilkår enn nye kunder, og må kompensere banken for tapet ved tidlig innfrielse.
  • Underkurs: Hvis låntakeren har bedre vilkår enn det banken tilbyr nye kunder, kan låntakeren nyte godt av en rentegevinst, kalt underkurs, som reduserer restgjelden.


Betydningen av overkurs

Forståelsen av overkurs er viktig for både investorer og låntakere, ettersom det påvirker finansielle beslutninger og strategier. I aksjeselskaper gir overkurs mulighet for ytterligere finansiell støtte uten å måtte øke antall aksjer tilsvarende. For låntakere representerer overkurs en potensiell ekstrakostnad ved tidlig innfrielse av fastrentelån.

Overkurs er et finansielt fenomen som har betydelige implikasjoner både i aksjeselskapets kapitalstruktur og i håndteringen av fastrentelån. Det reflekterer verdien av fleksibilitet og den strategiske bruken av finansielle ressurser i både bedrifts- og personfinans.

 

 

New call-to-action