Personinntekt

Personinntekt er en privatpersons (personlig skatteyter) inntekter fra arbeid, før fradrag og skatt. Dette inkluderer f.eks. næringsinntekt fra enkeltpersonforetak, lønn- og pensjonsinntekter, dag- og sykepenger. Inntekter som renteinntekt og utbytte er altså ikke inkludert. Fordi overskuddet fra enkeltpersonforetak inngår i privatøkonomien til eieren, er dette altså med i beregningen av personinntekt.


Personinntekt danner grunnlag for beregning av trinnskatt og trygdeavgift. Inntektene som inngår i personinntekt, det vil si inntekter fra arbeid, inngår også i alminnelig inntekt. Alminnelig inntekt beskattes med en sats på 22 prosent (2022). Det vil med andre ord vi si at skatten på lønn eller inntekt fra overskudd i enkeltpersonforetak, beskattes først med 22 prosent, så med trinnskatt og trygdeavgift (som har varierende satser).

Personinntekt inkluderer som regel ikke kapitalinntekter, som aksjeutbytte, kapitalgevinster og rente- og leieinntekter.