Regnskapsprinsipper

De grunnleggende regnskapsprinsippene angir fundamentet for utarbeidelsen av årsregnskapet og definerer hva som anses som god regnskapsskikk. Disse prinsippene er forankret i regnskapsloven. Det er en hovedregel at visse selskapsformer, inkludert AS, ASA, NUF, stiftelser, borettslag, boligbyggelag, statsforetak, verdipapirfond, og partrederi, er regnskapspliktige og må derfor innlevere årsregnskap.

Disse prinsippene er detaljert i kapittel 4 av Regnskapsloven, som bærer tittelen "Grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk" og omfatter totalt ti prinsipper.

Det er verdt å merke seg at kapitlet også åpner for at små foretak kan avvike fra de grunnleggende prinsippene om opptjening, sammenstilling, og sikring, dersom dette anses som god regnskapsskikk. I praksis betyr dette at de fleste foretak, definert som små med en omsetning under 70 millioner kroner, kan benytte seg av dette unntaket. God regnskapsskikk innebærer å være ærlig, redelig, og etterrettelig, og å følge vedtatte normer, praksiser, lover og regler i regnskapsføringen, også kjent som sunn fornuft.

Grunnleggende regnskapsprinsipper:

Disse fem prinsippene styrer hvordan regnskapspliktige bedrifter skal føre årsregnskapet:

 • Transaksjonsprinsippet: Transaksjoner skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet, det vil si den korrekte summen fra handelen på dagen handelen utføres.
 • Opptjeningsprinsippet: Inntekt skal resultatføres når den er opptjent, noe som betyr at inntekt ikke anses opptjent før varen er levert eller tjenesten utført.
 • Sammenstillingsprinsippet: Utgifter skal kostnadsføres i den perioden tilhørende inntekt oppstår.
 • Forsiktighetsprinsippet: Urealiserte tap skal resultatføres, og eiendeler som taper seg i verdi, skal nedskrives til virkelig verdi.
 • Sikringsprinsippet: Ved sikring skal gevinst og tap resultatføres i samme periode for å balansere forsiktighetsprinsippet.

Kapittelet inneholder også ytterligere fem punkter for god regnskapsskikk, som i varierende grad betraktes som prinsipper:

 • Regnskapsestimater: Eiendeler skal ved usikkerhet verdsettes til en forventet verdi basert på beste estimat.
 • Kongruensprinsippet: Alle inntekter og kostnader skal resultatføres, slik at årsresultatet reflekterer det faktiske overskuddet eller underskuddet.
 • Prinsippanvendelse: Årsregnskapet skal utarbeides etter ensartede prinsipper, som skal anvendes konsistent over tid.
  Forutsetningen om fortsatt drift: Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift, med mindre det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
 • God regnskapsskikk: Årsregnskapet skal utarbeides i samsvar med god regnskapsskikk, som tilpasses av Norsk Regnskapsstiftelse innenfor rammene satt av Stortinget.

Å praktisere god regnskapsskikk innebærer å etterleve og anvende både det regnskapsloven spesifiserer og det den ikke nevner spesifikt, ved å være ærlig, ryddig, og følge etablerte fremgangsmåter, normer, og praksiser.