Skattemelding

Skattesatser utgjør grunnlaget for beregningen av skatt og varierer avhengig av skatteyterens type og nivået på inntekten. Disse prosentsatsene er avgjørende for å fastsette den skattepliktige summen som en privatperson, et selskap eller en annen skattepliktig enhet må betale til skattemyndighetene. Skattesatser blir også brukt i beregningen av formueskatt og en rekke fradrag.

Lønnsmottagere beskattes i Norge med en skattesats som varierer fra 0 prosent til 47,4 prosent, avhengig av størrelsen på inntekten deres. På den andre siden betaler de fleste aksjeselskap en fast skattesats på 22 prosent på sine overskudd. For selvstendig næringsdrivende, som enkeltpersonforetak, ligger skattesatsene normalt i området mellom 33,1 prosent og 50,6 prosent. Disse satsene gjelder for inntektsåret 2023.

Når vi snakker om skattesatser, kan det være nyttig å forstå noen viktige begreper:

1. Nominell skattesats: Dette er den fastsatte skattesatsen som gjelder for bestemte skattegrupper. For eksempel er den nominelle skattesatsen for de fleste aksjeselskap 22 prosent.

2. Marginal skattesats: Dette refererer til skattesatsen du betaler på den siste ekstra inntektskronen du tjener i løpet av året. I et progressivt skattesystem, som i Norge, øker skattesatsen når inntekten stiger. Dette betyr at en lønnsøkning vil resultere i at en større andel av denne økningen går til skatt sammenlignet med den opprinnelige lønnen. Marginal skattesats er derfor alltid høyere enn den gjennomsnittlige skattesatsen.

3. Effektiv/gjennomsnittlig skattesats: Den effektive skattesatsen er den faktiske skatten som betales, delt på inntekten. Med andre ord, det er andelen av total inntekt som går til skatt. For eksempel, hvis du betaler 100 000 kr i skatt av en inntekt på 500 000 kr, er din effektive skattesats 20 prosent. Privatpersoner beskattes normalt med høyere satser jo høyere inntekten er, og den effektive skattesatsen vil derfor alltid være lavere enn den marginale skattesatsen. For aksjeselskaper som betaler en fast skattesats, er den marginale og den effektive skattesatsen identiske.

For å få en fullstendig oversikt over gjeldende skattesatser i Norge, kan du besøke regjeringens offisielle oversiktsside for skattesatser for 2023. Hvis du er en næringsdrivende eller et selskap, kan du finne mer informasjon om skatteregler og forpliktelser i våre artikler om skatt i aksjeselskap og enkeltpersonforetak.