Styre

Et styre utgjør den øverste administrative ledelsen i en bedrift, organisasjon eller lignende. Hovedansvaret ligger i å sikre forsvarlig organisering og drift. Styret i et aksjeselskap har et spesielt ansvar for å forvalte selskapet til det beste for eierne. Dette inkluderer å ta vare på økonomiske interesser, men også å ivareta selskapets visjon, verdier og verdiskapingspotensiale. Styret ledes normalt av en styreleder, selv om tittelen kan variere og kalles formann eller president i noen tilfeller.

I ethvert selskap kreves det et styre. For aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper (ASA) velges styret av aksjonærene under generalforsamlingen. I et aksjeselskap er det tilstrekkelig med én person i styret (og vedkommende blir automatisk styreleder), mens et ASA må ha minst tre styremedlemmer. I andre typer selskaper og organisasjoner velges styret av medlemmene under årsmøtet eller lignende.

 

Styret og daglig leder

I de fleste større selskaper er det styret som gir overordnede retningslinjer og strategier gjennom en daglig leder de har utpekt. Denne personen er ansvarlig for den daglige administrasjonen, basert på styrets planer og årsprogram. Styret legger årsplanen, og det er styrelederens ansvar å sørge for at den blir fulgt.

Styret involveres vanligvis i viktige beslutninger, for eksempel valg av daglig leder, store investeringer eller endringer i selskapets strategi og andre beslutninger som har stor innvirkning på selskapet. Om selskapet ikke har utnevnt en daglig leder, er det styret som er ansvarlig for den daglige driften. Hvis du er eier og driver et selskap alene, vil det ikke være noen praktisk forskjell i om du utnevner deg selv som daglig leder eller ikke.

Styremøter

Styremøter er arenaen hvor saker som angår styrets ansvar behandles, inkludert driften, strategien og utviklingen av selskapet, samt økonomi og regnskap.

Det er ingen fastsatt regel for hvor mange styremøter som må holdes, men anbefalingen er at styret innkaller til møter minst én gang hver fjerde måned for å sikre forsvarlig tilsyn med selskapets drift. Dette innebærer at den daglige lederen regelmessig rapporterer om den økonomiske situasjonen og utviklingen til styret. Utover dette skal styremøter holdes etter behov.

Styremøtene kan avholdes fysisk, som telefon- eller videomøter, eller til og med via e-post. I utgangspunktet har styrelederen ansvar for å innkalle til styremøtene, men denne oppgaven kan også delegeres til den daglige lederen. Ethvert styremedlem kan kreve at spesifikke saker behandles på møtet. Innkallingen til møtet, sammen med nødvendig informasjon som dagsorden og dokumentasjon, må sendes ut minst én uke før møtet.

Styrelederen leder møtene og har ansvaret for behandlingen av saker og beslutninger. Alle styremedlemmene må være innkalt til møtet for at det skal være beslutningsdyktig, og generelt kreves det mer enn halvparten av styremedlemmene for beslutningsdyktighet. Ved stemmelikhet kan styrelederen avgjøre utfallet med en dobbeltstemme. Den daglige lederen har vanligvis ikke stemmerett, med mindre vedkommende også er styremedlem. Den daglige lederen har rett til å uttale seg (talerett).

 

Styreprotokoll

Styreprotokollen er et dokument som viser hva som ble vedtatt under styremøtet og er utarbeidet av den daglige lederen. Protokollen skal inneholde informasjon om møtets tid og sted, deltakende medlemmer, behandlingsmåte og styrets beslutninger. Signaturer og datoer fra alle deltakende styremedlemmer skal også inkluderes. Hvis et medlem ikke deltok i behandlingen av en sak (f.eks., grunnet fravær eller inhabilitet), skal dette også dokumenteres. Uenigheter i forbindelse med et vedtak skal også noteres i protokollen.

Etter at protokollen er distribuert til styremedlemmene, kan de gi tilbakemeldinger eller klager. Disse kommentarene vil bli behandlet på det neste styremøtet. Endringer i styret må rapporteres til Brønnøysundregistrene, da informasjonen om hvem som er styremedlemmer er offentlig tilgjengelig. Styremedlemmer blir normalt valgt for en toårsperiode, men dette kan variere avhengig av vedtektene i selskapet.

 

Aksjeselskap som juridisk person

Selv om et aksjeselskap ikke er en fysisk person, har det muligheten til å eie eiendeler, forplikte seg til gjeld og inngå avtaler på vegne av selskapet. Styret er ansvarlig for å utpeke personer som kan opptre på vegne av selskapet og inngå avtaler. Styret kan delegere denne myndigheten til hvem som helst i prinsippet.

For et aksjeselskap er det normalt styret som handler på vegne av selskapet og inngår avtaler, inkludert kjøp, salg og ansettelser. Styret kan imidlertid delegere denne myndigheten til andre. Det er viktig å merke seg at styrehonorarer er behandlet som lønn, og de som mottar dem, må betale skatt og avgifter, og de må rapporteres som inntekt til myndighetene. Det er vanligvis ikke tillatt å fakturere styrehonorarer fra et annet selskap.

Endringer i styret kan forekomme når som helst, og generalforsamlingen i selskapet har myndighet til å bestemme hvem som skal sitte i styret. Endringer i styret må rapporteres til Brønnøysundregistrene, siden informasjonen om styremedlemmer er offentlig tilgjengelig. Styremedlemmer velges normalt for en toårsperiode, men dette kan variere i henhold til selskapets vedtekter.