Styreansvarsforsikring

Styreansvarsforsikring er en viktig forsikringsordning som gir dekning for erstatningskrav som kan rettes mot styret eller medlemmer av styret i et selskap dersom de blir funnet erstatningsansvarlige i forbindelse med sivilrettslige søksmål. Dette er av stor betydning fordi ansvaret som følger med et styreverv, uavhengig av om det er betalt eller frivillig, påhviler individuelle privatpersoner. Dette innebærer at ethvert medlem av styret potensielt kan holdes personlig ansvarlig i tilfelle uønskede hendelser.

Innholdet i en styreansvarsforsikring kan variere noe avhengig av forsikringsselskapet, men den vanligste dekningen inkluderer erstatning for skade på personer og eiendom, samt ofte også formueskader, som er økonomiske tap. Forsikringsdekningen gjelder normalt hele styret, inkludert styreleder, ordinære styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer, samt administrerende direktør og daglig leder. I noen tilfeller kan det også inkludere medlemmer av konsernledelsen, i tillegg til vanlige ansatte som påtar seg individuelt lederansvar.

Bakgrunnen for en styreansvarsforsikring ligger i ansvaret som følger med styrevervet, som er nedfelt i aksjeloven. Styret har et betydelig ansvar for hvordan selskapet ledes, og hvis det viser seg at selskapet er blitt drevet på en uforsvarlig måte, kan dette resultere i økonomiske og andre typer tap. Hvert enkelt medlem av styret, samt eventuell daglig ledelse, kan bli holdt personlig ansvarlig for slike tap, og det finnes ingen øvre grense for erstatningsansvar.

Typiske situasjoner der det kan oppstå erstatningsansvar inkluderer situasjoner der kreditorer lider tap som følge av selskapets konkurs, når styret gir feilaktig eller villedende informasjon om selskapets økonomiske situasjon, eller når styret på andre måter ikke utfører tilstrekkelig tilsyn med selskapets drift og økonomi.

Fra og med 1. januar 2021 krever regelverket at det skal gis opplysninger om styreansvarsforsikring som et eget punkt i årsberetningen for regnskapspliktige som ikke er små foretak. Dette gjelder altså for større selskaper, og det innebærer at det skal rapporteres om hvorvidt forsikring er tegnet for styremedlemmer og daglig leder med hensyn til deres mulige ansvar overfor selskapet og tredjepersoner, samt informasjon om forsikringsdekningen. Små foretak har derimot ikke plikt til å utarbeide og levere styrets årsberetning, og dermed gjelder ikke denne rapporteringsplikten for dem.