Styrehonorar

 

Styrehonorar er en form for kompensasjon som utbetales til personer som sitter i et selskaps styre, inkludert styreleder og styremedlemmer. Selv om det ofte refereres til som godtgjørelse, behandles styrehonorar i praksis som lønn. Dette innebærer at det skal trekkes skatt av styrehonoraret, og arbeidsgiveren er ansvarlig for å betale arbeidsgiveravgift samt rapportere styrehonoraret gjennom a-meldingen. Det er en viktig klarhet å ha at det ikke finnes økonomiske fordeler ved å motta styrehonorar fremfor vanlig lønn, spesielt for de som innehar roller både som styremedlem og vanlig ansatt i et selskap.

Styrehonoraret fungerer som kompensasjon for arbeidet og ansvaret som styremedlemmet tar på seg. Beløpet som styremedlemmene mottar, blir fastsatt av selskapets generalforsamling, og det finnes ingen offentlige føringer for hvordan dette beløpet skal bestemmes. Noen selskaper velger å gi sine styremedlemmer et fast årlig honorar, mens andre kan basere godtgjørelsen på tidsbruk, eller knytte den til selskapets årsresultat. I de fleste tilfeller er det ikke tillatt for styremedlemmer å fakturere styrehonoraret gjennom et annet selskap.

Det er også verdt å merke seg at styrehonoraret ikke inkluderes i beregningen av feriepenger. Det betyr at mottakeren av et styrehonorar ikke får feriepenger på disse inntektene. I tillegg inngår ikke styrehonoraret i beregningsgrunnlaget for sykepenger, noe som kan ha betydning i tilfeller der styremedlemmet blir syk og trenger økonomisk støtte i form av sykepenger.

Når det kommer til rollen som styremedlem, er dette en posisjon som innebærer å være en del av selskapets styre. Styremedlemmene, inkludert styrelederen, har ansvaret for å sikre at selskapet opererer i samsvar med sine forpliktelser og oppgaver. Styremedlemmer velges normalt av selskapets generalforsamling og tjenestegjør ofte i toårige perioder, selv om selskapets vedtekter kan tilby muligheter for å tilpasse lengden på tjenestetiden. Å inneha et styreverv innebærer både et ansvar og et engasjement for å bidra til selskapets suksess og veiledning. Styremedlemmer spiller en kritisk rolle i selskapets strategiske beslutninger og er sentrale i overvåkingen av selskapets ledelse og operasjonelle aktiviteter.