Tilknyttet selskap

 

Et tilknyttet selskap er en bestemt form for selskap der en investor har betydelig innflytelse, men ikke full kontroll, over selskapets ledelse og drift. Dette skjer ofte når en investor eier en betydelig andel av selskapets aksjer, typisk mellom 20 og 50 prosent av stemmeberettigede aksjer. Disse aksjene gir investoren stemmerett på selskapets generalforsamling, men ikke nok til å ha en dominerende eller kontrollerende posisjon.

Konseptet med tilknyttede selskaper er viktig i regnskaps- og investeringsverdenen. De anses nesten som et slags datterselskap, selv om de formelt ikke er en del av et konsern. For eksempel, hvis selskap A eier 30 prosent av aksjene i selskap B, har selskap A betydelig innflytelse, men ikke full kontroll over selskap B. I en slik situasjon blir selskap B betraktet som et tilknyttet selskap til selskap A. I selskap A sitt regnskap vil denne investeringen bli behandlet i henhold til enten kostmetoden eller egenkapitalmetoden.

Når det gjelder regnskapsføring, er kostmetoden ofte den mest brukte metoden, spesielt i små og mellomstore selskaper. Kostmetoden, også kjent som anskaffelseskostmetoden, brukes for å føre investeringer i datterselskaper, tilknyttede selskaper og felleskontrollerte virksomheter. Anskaffelseskosten inkluderer den opprinnelige verdien av investeringen pluss eventuelle direkte kostnader knyttet til kjøpet, som megler- og juridiske kostnader.

En viktig del av å forstå et tilknyttet selskap er konseptet med betydelig innflytelse. Dette innebærer at investoren kan påvirke, men ikke styre, viktige beslutninger knyttet til selskapets drift og strategi. Dette kan inkludere deltakelse i styret eller innflytelse over viktige operasjonelle og finansielle beslutninger.

I tillegg til tilknyttede selskaper, finnes det også felleskontrollerte virksomheter, ofte kjent som joint ventures. En felleskontrollert virksomhet oppstår når to eller flere parter går sammen for å drive en virksomhet, hvor ingen av partene har flertall av stemmene. Dette innebærer at beslutninger må tas i fellesskap, og ingen enkelt investor har full kontroll. Disse virksomhetene kan operere under forskjellige juridiske strukturer, som aksjeselskap eller DA/ANS, og de involverer et samarbeid der partene deler både risiko og avkastning.

Sammendraget er at både i tilknyttede selskaper og i felleskontrollerte virksomheter har investorer betydelig innflytelse, men ikke full kontroll. Forskjellen ligger i at et tilknyttet selskap innebærer betydelig innflytelse fra én investor, mens en felleskontrollert virksomhet involverer et samarbeid og delt kontroll mellom flere investorer.