Trinnskatt

 

Trinnskatt, som er en form for progressiv skatt i Norge, beregnes basert på din personlige inntekt eller bruttolønn, det vil si inntekten før fradrag og skatt. Progressiv skatt betyr at skatteprosenten øker med økende inntekt. Dette systemet er utformet for å sikre at de som tjener mer, bidrar mer i skatt. Trinnskatt gjelder ikke bare for lønnsinntekter, men også for andre typer personinntekter som uføretrygd, sykepenger, pensjon, og arbeidsavklaringspenger.

Trinnskatten, som erstattet det tidligere systemet med toppskatt, pålegges bare de som har en årsinntekt over en bestemt grense. For 2023 er denne grensen satt til 198 349 kr. Skattesatsen øker gradvis over fem trinn, basert på inntektens størrelse. Dette sikrer at skattebyrden fordeles mer rettferdig, der de med høyere inntekt betaler en større andel av inntekten i skatt.

 

De fem trinnene for trinnskatt i 2023 er som følger:

  • Trinn 1: For inntekt mellom 198 350 kr og 279 149 kr, pålegges 1,7 % trinnskatt.
  • Trinn 2: For inntekt mellom 279 150 kr og 642 949 kr, pålegges 4 % trinnskatt.
  • Trinn 3: For inntekt mellom 642 950 kr og 926 799 kr, pålegges 13,5 % trinnskatt.
  • Trinn 4: For inntekt mellom 926 800 kr og 1 499 999 kr, pålegges 16,5 % trinnskatt.
  • Trinn 5: For inntekt over 1 500 000 kr, pålegges 17,5 % trinnskatt.

 

Når det gjelder enkeltpersonforetak, beregnes trinnskatten ut fra personinntekten, som omfatter brutto lønnsinntekt samt eventuelt overskudd fra foretaket. Det er viktig å merke seg at kapitalinntekter, som aksjeutbytte, kapitalgevinster, rente- og leieinntekter, ikke inngår i beregningsgrunnlaget for trinnskatt i enkeltpersonforetak.

Denne skattemodellen sikrer at alle bidrar til samfunnet basert på deres økonomiske kapasitet, samtidig som den opprettholder en viss grad av økonomisk rettferdighet. Trinnskatten gjenspeiler et grunnleggende prinsipp i det norske skattesystemet, nemlig at de som har større økonomiske ressurser, skal bidra mer til fellesskapet.