Utsatt skattefordel

Utsatt skattefordel er et konsept som gjør det mulig for et selskap å utsette en del av skattebetalingen til fremtidige år. Dette oppstår når et selskap har muligheten til å redusere sin fremtidige skattebyrde enten gjennom fremførbart underskudd, midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, eller en kombinasjon av disse. Som et resultat av denne forventede skattebesparelsen, regnskapsføres utsatt skattefordel som en eiendel i balansen.

 

Fremførbart Underskudd

Fremførbart underskudd er en situasjon hvor et selskap som har gått med underskudd i et eller flere år, kan benytte dette underskuddet til å redusere skattepliktig inntekt i senere, overskuddsgivende år. Dette betyr at selskapet betaler mindre skatt i fremtiden tilsvarende det akkumulerte underskuddet. For eksempel, hvis et selskap har et akkumulert underskudd på 2000 kr og senere oppnår et overskudd på 3000 kr, vil skatten bare bli beregnet av 1000 kr, ettersom de første 2000 kr er dekket av det fremførbare underskuddet.

 

Midlertidige Forskjeller

Midlertidige forskjeller oppstår når det er en forskjell mellom den bokførte verdien av eiendeler eller forpliktelser i regnskapet og deres skattemessige verdi. Disse forskjellene er midlertidige fordi de vil utjevnes over tid, typisk gjennom avskrivninger. For eksempel, hvis et selskap avskriver en eiendel raskere skattemessig enn regnskapsmessig, vil det oppstå en midlertidig forskjell som til slutt vil jevne seg ut når hele kjøpesummen er avskrevet i begge regnskaper.

 

Regnskapsføring av Utsatt Skattefordel

For å regnskapsføre en utsatt skattefordel, må det være rimelig sikkert at selskapet vil ha tilstrekkelig skattepliktig overskudd i fremtiden til å kunne utnytte fordelene. Dette krever en vurdering av selskapets fremtidige inntjeningspotensial. Små selskaper kan velge å ikke føre utsatt skattefordel i regnskapet, da dette er valgfritt og ofte anses som unødvendig kompliserende for små foretak.

 

Utsatt Skatt versus Utsatt Skattefordel

Mens utsatt skatt refererer til en situasjon hvor et selskap betaler mindre skatt i det gjeldende året men forventes å betale mer i fremtiden, representerer utsatt skattefordel det motsatte. Det er en fremtidig skattebesparelse som følge av tidligere underskudd eller midlertidige forskjeller. Begge disse konseptene er relatert til hvordan skattemessige og regnskapsmessige forskjeller håndteres over tid, og de balanseres mot hverandre i forbindelse med årsavslutningen for å gi et korrekt bilde av selskapets økonomiske situasjon.