Verdipapirer

Et verdipapir er en dokumentasjon som har en økonomisk verdi. Det gir eieren økonomiske rettigheter, for eksempel krav på penger i form av utbytte, renter eller tilbakebetaling av utlånte penger.

Verdipapirer kan bli delt inn i to hovedkategorier, nemlig egenkapitalpapirer og gjeldspapirer. Aksjer er et eksempel på egenkapitalpapirer, mens obligasjoner er gjeldspapirer. Begge typer kan bli kjøpt og solgt på relevante markeder.

Verdipapirer blir også kategorisert basert på hvilke rettigheter og forpliktelser de gir eieren. De vanligste typene er aksjer, obligasjoner og derivater.

 

Aksjer

En aksje representerer en eierandel i et aksjeselskap. Aksjeeiere har rett til å delta i beslutningsprosesser gjennom generalforsamlingen, og de har også krav på en andel av selskapets overskudd når det utbetales som utbytte. Verdien av aksjene påvirkes av selskapets resultater og markedets forhold. Aksjer i et selskap har vanligvis de samme rettighetene og kan derfor kjøpes og selges på et organisert marked, som for eksempel en børs.

 

Obligasjoner

Obligasjoner er gjeldsbrev som vanligvis blir utstedt av selskaper, kommuner eller stater for å skaffe penger. Eieren av en obligasjon har rett til å motta rente- og tilbakebetalingsbeløpene (hovedstolen) på en avtalt forfallsdato. Obligasjoner anses som en mindre risikabel og konservativ investering sammenlignet med aksjer, ettersom utstederen av obligasjonene har en juridisk forpliktelse til å betale renter og tilbakebetale hovedstolen.

 

Derivater

Derivater er finansielle kontrakter som har en underliggende verdi knyttet til en annen formue (som det så fint blir kalt), for eksempel aksjer, obligasjoner, valuta, råvarer eller andre eiendeler. Et derivat kan for eksempel være en avtale som gir deg retten til å motta en bestemt mengde gull (råvare) på en forhåndsbestemt dato.

Derivater blir ofte brukt for å spekulere i kortsiktige prisendringer eller for å sikre eksisterende investeringer eller inntekter fra investeringer mot uønskede prissvingninger. Noen eksempler på typer derivater er opsjoner, forwards, CFD-er og futures.

 

Andre verdipapirer

Selv om en arbeidskontrakt juridisk sett ikke er et verdipapir, kan den også betraktes som et dokument som representerer økonomisk verdi. En arbeidskontrakt gir den ansatte rettigheter og krav på penger i form av lønn og eventuelle bonuser. Men en arbeidskontrakt blir ikke omsatt på finansmarkeder som aksjer, obligasjoner og derivater.

Registrering av verdipapirer

De fleste verdipapirer er i dag digitale og ikke fysiske dokumenter. Eierskapet blir registrert i et register hos selskapet (for aksjer) eller i et annet sentralisert register over eiere. Dette betyr blant annet at du slipper å oppbevare aksjene dine i en safe eller organisere fysisk overføring av aksjene når du handler på børs.