Årsregnskap

Et årsregnskap er en obligatorisk regnskapsrapport for ulike selskapsformer, som gir en oversikt over selskapets økonomiske resultat og stilling for et spesifikt år. Denne rapporten inkluderer resultatregnskap, som viser inntekter og kostnader, balanserapporten, som viser eiendeler og gjeld ved årets slutt, og noter som gir tilleggsinformasjon.

Selskapsformer som er pålagt å levere årsregnskap inkluderer aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA), NUF, stiftelser, borettslag, boligbyggelag, statsforetak, verdipapirfond og partrederi. Enkelte andre foretak kan også være pliktige til å levere, avhengig av visse kriterier som for eksempel verdien på eiendelene eller antall ansatte.

For å finne ut hvem som har regnskapsplikt, kan man henvende seg til Brønnøysundregistrene for mer informasjon.

Innholdet i et årsregnskap skal minst omfatte resultatregnskap, balanse, og noter. Noen virksomheter må også inkludere en kontantstrømoppstilling. Kravene varierer med størrelsen på foretaket, hvor små foretak har mindre omfattende krav.

Årsregnskapet må leveres innen 31. juli året etter regnskapsåret det gjelder for å unngå forsinkelsesgebyr.

For innlevering av årsregnskap kan man benytte skjemaet Årsregnskap (RR-0002) tilgjengelig gjennom Altinn, hvor man fyller inn nødvendig informasjon hentet fra regnskapssystemet.

Hovedformålet med årsregnskapet er å sikre åpenhet om den økonomiske situasjonen i næringslivet, noe som er viktig for kredittinstitusjoner, kunder, leverandører, og konkurrenter.

Skattemeldingen og årsregnskapet baserer seg på samme tall, men mens skattemeldingen informerer Skatteetaten om skattegrunnlaget, sørger årsregnskapet for at regnskapstallene er offentlig tilgjengelige.