Ansvarlig selskap (ANS)

Ansvarlig Selskap, også kjent som ANS eller DA (Delt Ansvar-Selskap), er organisasjonsformer som kjennetegnes av at to eller flere personer, kalt deltakere, driver økonomisk virksomhet sammen. En sentral egenskap ved denne formen er at deltakerne deler både risikoen og det økonomiske ansvaret. Dette innebærer at deltakerne har et ubegrenset og personlig ansvar for alle forpliktelsene i selskapet. Med andre ord, selskapets gjeld blir også eierenes gjeld, selv om selskapet skulle gå konkurs.

Her er noen viktige trekk ved ansvarlige selskap:

  • Det er ingen krav til minimumskapital ved oppstart, i motsetning til aksjeselskap.
  • Eierskap kan inkludere både enkeltpersoner og juridiske personer (andre selskaper).
  • Eierne kan ikke være ansatt i selskapet, noe som gir dem færre sosiale rettigheter som sykepenger, dagpenger og pensjon, på linje med enkeltpersonforetak.
  • Overskuddet kan fordeles ulikt mellom eierne, for eksempel for å kompensere for ulik arbeidsinnsats.
  • Selskapet kan ha ansatte som ikke er eiere, i motsetning til enkeltpersonforetak.
  • Organisasjonsformen er lite egnet for å tiltrekke investorer.
  • Selskapene har bokføringsplikt og kan også ha regnskapsplikt, som betyr at de må føre regnskap og i de fleste tilfeller levere skattemelding.

 

Skatt for Ansvarlig Selskap (ANS) og Delt Ansvar-Selskap (DA)

Ansvarlige selskaper betaler ikke skatt selv, men eierne beskattes for sin del av selskapets overskudd. Dette prinsippet ligner på skatteordningen for enkeltpersonforetak.

Skatteberegningen gjøres imidlertid annerledes. Først betales skatt av overskuddet i selskapet, deretter beskattes pengene igjen når de tas ut av eierne. Total skattesats er likevel omtrent den samme som en eier av et enkeltpersonforetak ville betalt.

Hva er Delt Ansvar-Selskap (DA)?

Delt Ansvar-Selskap (DA) er en variant av ansvarlig selskap som skiller seg ved graden av delt ansvar for selskapets forpliktelser eller gjeld. Mens deltakerne i et ansvarlig selskap har ubegrenset og personlig ansvar for alle selskapets forpliktelser, blir graden av ansvar i et DA bestemt av hva som er avtalt på forhånd.

Dette kan inkludere fullt solidarisk ansvar, der deltakerne deler all gjeld likt, eller delt ansvar, der hver deltaker har ansvar for en bestemt del av gjelden.

Selskapsmøtet i Ansvarlig Selskap (ANS)

Selskapsmøtet er den øverste myndigheten i et ANS og tilsvarer generalforsamlingen i andre selskapsformer. Deltakerne blir automatisk en del av selskapsmøtet og har møte- og stemmerett. Et ANS er ikke forpliktet til å ha verken daglig leder eller styre, men kan likevel velge å fylle disse stillingene etter behov.

Registrering av Ansvarlig Selskap (ANS) og Delt Ansvar-Selskap (DA)

Registrering av både ANS og DA utføres via Samordnet Registermelding på Altinn. Kostnaden for digital registrering i 2023 er 2 250 kr. Et organisasjonsnummer tildeles ved godkjent registrering.