Avskrivning

Avskrivning betyr at kostnader fordeles over flere år i regnskapet. Dette hjelper med gradvis reduksjon av verdien knyttet til kjøp av fysiske eiendeler som skal brukes i eller av virksomheten, samt har en kostnad på over 15 000 kr og en forventet levetid på minst tre år. Formålet med avskrivning er å ta hensyn til det naturlige verdifallet over tid for dyre anskaffelser, som bygninger, biler og datamaskiner.

Det er viktig å merke seg at eiendeler som ikke nødvendigvis mister sin verdi, som tomter, vanligvis ikke avskrives. Imidlertid finnes det er viktig unntak: bygninger anses som aktiva som gradvis mister verdi over tid og må derfor avskrives, selv om deres markedsverdi kan øke.

Eksempel på avskrivning

I 2023 kjøper du en firmabil for 500 000 kr og beslutter å avskrive den over fem år. Dette betyr at du vil redusere din fortjeneste med 100 000 kr i 2023 og tilsvarende beløp i de påfølgende fire årene. Totalt sett vil du få samme fradrag, men det blir fordelt over fem år i stedet for å belaste ett enkelt år.

Forskjellen mellom lineær avskrivning, saldoavskrivning og midlertidige forskjeller

Det finnes ulike metoder for avskrivning, inkludert lineær avskrivning og saldoavskrivning. Lineær avskrivning brukes i regnskapsmessig sammenheng, mens saldoavskrivning er knyttet til skatteberegninger.

 

Disse ulike tilnærmingene kan føre til midlertidige forskjeller som påvirker selskapets økonomi, og disse forskjellene må håndteres nøye, ofte som utsatt skatt eller utsatt skattefordel tilknyttet midlertidige forskjeller.

En nøkkelforskjell mellom lineær avskrivning og saldoavskrivning er hvordan verdien reduseres over tid. Med lineær avskrivning reduseres eiendelens verdi med en jevn mengde hvert år. På den annen side reduseres verdien med en prosentandel av den gjenværende bokførte verdien ved bruk av saldoavskrivning.

Det er viktig å merke seg at det er skjønn involvert i å bestemme det riktige avskrivningsbeløpet ved bruk av lineær avskrivning, basert på det faktiske verdifallet for eiendelen. Skattemyndighetene fastsetter satsene for ulike eiendeler og kontoklasser ved bruk av saldoavskrivning.

Forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger

Det er en betydelig forskjell mellom regnskapsmessig og skattemessig avskrivning. Den regnskapsmessige avskrivningen reflekteres direkte i selskapets resultatregnskap og baseres på eiendelens forventede levetid. På den annen side brukes skattemessig avskrivning for å beregne skatt i næringsoppgaven/skattemeldingen, og den er underlagt egne satser fastsatt av myndighetene.

For mer informasjon om disse forskjellene, kan du konsultere våre hjelpeartikler.

Nedskrivning: Når Verdien Må Reduseres Uforutsett

Nedskrivning er en annen viktig begrep i regnskapet og innebærer å redusere verdien av eiendeler som uventet mister sin verdi. Dette er nødvendig for å sikre at bokført verdi samsvarer med virkeligheten. Ifølge regnskapsloven må eiendeler nedskrives når det forventes at verditapet vil være varig. Nedskrivning er dermed en annerledes prosess enn avskrivning, som er planlagt basert på forventet verdifall over tid.