Cash flow

Cash flow, eller kontantstrøm, er et sentralt økonomisk mål som sporer netto mengden av kontanter og kontantekvivalenter som strømmer inn og ut av en virksomhet i løpet av en bestemt regnskapsperiode. Denne finansielle indikatoren er avgjørende for å vurdere en virksomhets likviditet, operasjonelle effektivitet, og generelle økonomiske helse.


Formål med cash flow analyse

  • Likviditetsvurdering: Gir innsikt i virksomhetens evne til å dekke kortsiktige forpliktelser og investeringsbehov.
  • Budsjettering: Fungerer som et verktøy for å planlegge fremtidige finansielle aktiviteter og sikre tilstrekkelig kapitaltilgang.
  • Historisk analyse: Hjelper med å skissere og forstå virksomhetens økonomiske utvikling over tid.


Viktigheten av positiv cash flow

En positiv cash flow indikerer at en virksomhet genererer mer kontanter enn den forbruker, noe som er et tegn på økonomisk sunnhet. Dette gir virksomheten finansiell fleksibilitet til å reinvestere i operasjoner, redusere gjeld, returnere kapital til aksjeeiere, eller lagre for fremtidig vekst.


Cash flow kategorier

Cash flow analyser deles typisk inn i tre hovedkategorier:

  • Operasjonell cash flow: Kontantstrøm fra virksomhetens kjerneaktiviteter.
  • Investering cash flow: Kontantstrøm relatert til kjøp og salg av anleggsmidler.
  • Finansiering cash flow: Kontantstrøm fra transaksjoner med egenkapital og gjeld.

 

Cash flow er en fundamental indikator på en virksomhets finansielle stabilitet og operasjonelle styrke. Regelmessig analyse av cash flow bidrar til bedre økonomisk planlegging og risikostyring, og sikrer at virksomheten kan opprettholde en sunn likviditetsposisjon over tid.

 

 

New call-to-action