Datterselskap


Kort forklart: Derivater er en fellesbetegnelse på alle typer verdipapirer som avhenger av utviklingen i et annet verdipapir. 


Med andre ord: Derivater er en kategori av finansielle instrumenter hvis verdi er avledet fra ytelsen til et underliggende verdipapir, som aksjer, obligasjoner, råvarer, valutakurser, renterater, eller markedsindekser. De fungerer som kontrakter mellom to eller flere parter og deres verdi endres i takt med endringer i det underliggende verdipapiret.


Hvorfor Brukes Derivater?

Bruken av derivater spenner over ulike formål, inkludert risikostyring (hedging), spekulasjon, og å oppnå tilgang til ellers utilgjengelige markeder eller aktiva. For eksempel, en investor kan bruke derivater til å sikre seg mot prisfall i en aksjeportefølje, eller en bedrift kan bruke valutaderivater for å beskytte seg mot valutakursendringer.

 

Typer av derivater

De mest kjente typene derivater inkluderer:

  1. Futures og forwards: Disse er avtaler om å kjøpe eller selge en eiendel på et fremtidig tidspunkt til en avtalt pris.
  2. Opsjoner: Gir retten, men ikke plikten, til å kjøpe (call opsjon) eller selge (put opsjon) en eiendel til en bestemt pris innen en bestemt tidsramme.
  3. Swaps: Innebærer utveksling av kontantstrømmer eller andre finansielle instrumenter mellom to parter, ofte brukt for å bytte rentebetalinger.Risiko og belønning

Mens derivater kan tilby betydelige muligheter for avkastning, bærer de også med seg høy risiko. Markedsverdien kan være svært volatil, og kompleksiteten i disse instrumentene krever en dyp forståelse for å unngå potensielle tap.

 

I praksis

I en forretningskontekst blir derivater ofte brukt for risikostyring, spesielt i forbindelse med valuta- og renteeksponering. De er et viktig verktøy i moderne finansiell styring og krever en omhyggelig tilnærming.