Kildeskatt 

Kildeskatt refererer til en skatt som blir trukket direkte ved kilden til inntekten, det vil si der inntekten blir generert eller betalt ut. Denne typen skatt betales til det landet hvor inntekten oppstår, uavhengig av mottakerens bostedsland. Kildeskatten fungerer som en mekanisme for å sikre at skatt blir betalt på inntekter som genereres innenfor et lands grenser, før inntekten overføres til en person eller enhet i et annet land.

Prinsipper for kildeskatt

 • Inntektens opprinnelse:
  Kildeskatt er relevant for ulike typer inntekter, inkludert lønn, pensjoner, renter, dividender og royalties. Skatten blir trukket ved kilden der inntekten blir utbetalt.
 • Internasjonale avtaler:
  Mange land har inngått skatteavtaler for å unngå dobbeltbeskatning og for å definere skatterettighetene når det gjelder kildeskatt mellom de involverte landene.
 • Fastsettelse og betaling:
  Fastsettelsen av kildeskattesatsen avhenger ofte av nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler. Skatten trekkes vanligvis av betaleren (for eksempel en arbeidsgiver eller et selskap som utbetaler dividender) før inntekten overføres til mottakeren.

 

Eksempler på kildeskatt

Kildeskatt på lønn

Når en utenlandsk arbeidstaker tjener penger i et annet land, kan lønnen være underlagt kildeskatt i det landet arbeidet utføres.

Kildeskatt på pensjon

Pensjonsutbetalinger fra Norge til personer som har flyttet permanent ut av landet, blir skattlagt i Norge som kildeskatt. Dette sikrer at Norge får skatteinntekter fra pensjoner som er opptjent gjennom arbeid i Norge.

Kildeskatt på utbytte

Når et selskap utbetaler utbytte til aksjonærer som er bosatt i et annet land, kan utbetalingene være underlagt kildeskatt i landet der selskapet er registrert.

 

Viktigheten av kildeskatt

Kildeskatt spiller en viktig rolle i det internasjonale skattesystemet ved å:

 • Sikre rettferdig beskatning av inntekter generert i et land.
 • Forhindre skatteunndragelse og sikre skatteinntekter for landet der inntekten oppstår.
 • Redusere administrative byrder for skattebetalere gjennom forhåndsinndrivelse av skatt.

 

Kildeskattens anvendelse og satser varierer mellom land og typer inntekter, noe som gjør det viktig for både inntektsgivere og mottakere å være oppdatert på gjeldende regler og avtaler for å sikre korrekt skattehåndtering.