Likviditetsbudsjett

Et likviditetsbudsjett er et finansielt verktøy som brukes for å planlegge og overvåke en virksomhets kontantstrømmer over en bestemt periode. Dette budsjettet detaljerer forventede inn- og utbetalinger, og gir innsikt i bedriftens evne til å dekke sine kortsiktige forpliktelser, opprettholde drift og utnytte nye muligheter uten likviditetsproblemer.

Ved å fremheve perioder med potensiell overskuddslikviditet eller likviditetsmangel, hjelper likviditetsbudsjettet bedrifter med å foreta informerte finansielle beslutninger.

Komponenter i et likviditetsbudsjett

  • Innbetalinger: Estimerte kontantinntekter fra salg, kundefordringer som innfris, lån, investeringsinntekter, og andre inntektskilder.
  • Utbetalinger: Forventede kontantutgifter, inkludert betaling av leverandørgjeld, lønninger, leie, kjøp av varer og tjenester, låneavdrag, skatter, og andre driftsrelaterte utgifter.
  • Netto likviditetsendring: Differansen mellom inn- og utbetalinger, som viser økning eller reduksjon i tilgjengelige likvide midler for perioden.
  • Kumulativ likviditet: Den løpende saldoen av likvide midler, justert for hver periodes netto likviditetsendring, som viser bedriftens likviditetsposisjon ved slutten av hver periode.

Formålet med likviditetsbudsjett

  • Likviditetsstyring: Gir grunnlag for å vurdere og sikre at virksomheten har tilstrekkelig likviditet til å møte sine forpliktelser når de forfaller.
  • Finansiell planlegging: Hjelper ledelsen med å planlegge fremtidige investeringer, finansieringsbehov og utbyttepolitikk basert på forventet likviditet.
  • Risikominimering: Identifiserer perioder med potensiell likviditetsmangel, slik at forebyggende tiltak kan iverksettes i god tid.

 

Viktigheten av Fleksibilitet og Oppdatering

Likviditetsbudsjettet bør være et levende dokument som jevnlig oppdateres for å reflektere endringer i bedriftens operasjoner eller det økonomiske miljøet. Fleksibilitet og evnen til raskt å tilpasse seg nye informasjoner er avgjørende for effektiv likviditetsstyring.

Effektiv bruk av et likviditetsbudsjett kan vesentlig forbedre en virksomhets finansielle helse ved å sikre at den opprettholder tilstrekkelig likviditet til enhver tid, noe som muliggjør smidig drift og strategisk fleksibilitet.

 

 

Ønsker du å forbedre din bedrifts likviditetsstyring og minimere risikoen for likviditetsutfordringer? Se vårt on-demand webinar om effektive strategier for Purring & Inkasso, og lær hvordan du kan sikre bedre finansiell helse og kontantstrøm for din virksomhet. 

Se on-demand webinar om purring og inkasso i 24SevenOffice