Saldoavskrivning

Avskrivning er en regnskapsmessig prosess der kostnaden for en eiendel fordeles over flere år, og saldoavskrivning er en avskrivningsmetode som brukes for å beregne skattefradrag for utgifter i et selskap.

Saldoavskrivninger beregnes ved å avskrive en prosentandel av eiendelens regnskapsverdi over tid. Aksjeselskaper bruker vanligvis lineære avskrivninger i regnskapet, mens saldoavskrivninger brukes i skattemeldingen. Dette fører til en midlertidig forskjell mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene for eiendeler i selskapet.

I praksis brukes lineære avskrivninger mest, der eiendelen avskrives med en jevn sum hver måned eller hvert år. Disse avskrivningene registreres som kostnader og påvirker selskapets resultat i årsregnskapet. Lengden på avskrivningsperioden bestemmes basert på hvor lenge selskapet forventer å bruke eiendelen, kalt levetiden. Avskrivningsbeløpet beregnes derfor ved å fordele kostnaden over denne perioden, og selskapet har en viss skjønnsmessig frihet i å bestemme avskrivningskostnaden.

Den grunnleggende forskjellen mellom lineære avskrivninger og saldoavskrivninger er at ved førstnevnte avskrives eiendelen typisk med en jevn sum per måned eller år, mens ved saldoavskrivning avskrives en prosentandel av den gjenværende bokførte verdien.

Saldoavskrivningene brukes for å beregne skatten i næringsoppgaven eller skattemeldingen. Her brukes faste avskrivningssatser som er fastsatt av myndighetene. Selskapet kan velge å bruke lavere satser hvis det ønsker det, men dette gjøres sjelden, da de fleste selskaper ønsker å maksimere skattefradraget så tidlig som mulig. Selskapet har imidlertid ikke kontroll over størrelsen på avskrivningsbeløpene, slik det har i tilfelle av de regnskapsmessige, lineære avskrivningene.

Avskrivning i regnskapet krever først at eiendelen aktiveres i balansen før den kan avskrives. Dette kalles aktivering. Når eiendelen kjøpes, blir den bokført som en eiendel i balansen før den senere avskrives over en periode. Avskrivning innebærer at kostnaden for eiendelen fordeles over flere år i regnskapet i stedet for å bli bokført som en enkelt kostnad på kjøpstidspunktet. Dette gjøres for å ta hensyn til det faktum at verdien av kostbare eiendeler reduseres over tid som følge av slitasje og verdiforringelse.

For at en eiendel skal kunne avskrives, må den oppfylle følgende kriterier: den skal brukes i selskapet, ha en kostnad på over 15 000 kr og forventes å ha en levetid på minst tre år. Denne grensen på 15 000 kr er en forenklingsregel som gjør det enklere å vurdere om et kjøp skal saldoavskrives skattemessig. Disse samme kriteriene gjelder også for regnskapsmessig avskrivning. Så hvis en eiendel avskrives over tid, gjøres dette både i regnskapet (årsregnskapet) og i skattemeldingen.