Skatt på utbytte

Å eie aksjer kan være lønnsomt gjennom utbytte, men det følger også skatteplikter. Vi gir deg en enkel forklaring, slik at du er godt informert og unngår overraskelser.

Skatt på utbytte i 2024:

Skattesatsen for utbytte utbetalt i 2024 er 37,8 prosent for privatpersoner, med unntak av skjermingsfradraget som vil bli forklart senere. Utbyttet for 2024 bygger hovedsakelig på selskapets overskudd fra 2023.

Aksjeselskaper opplever normalt skattefritt utbytte, med mindre det kommer fra et selskap utenfor Europa eller av spesifikke årsaker som faller utenfor fritaksmetoden. I slike tilfeller er skattesatsen 22 prosent, gjeldende både for 2023 og 2024, det samme som for andre inntekter.

Dersom et selskap setter av utbytte i 2023, vil det bli utbetalt i 2024. Selv om dette reflekteres i selskapets regnskap og skattemelding for 2023, påvirker det ikke eierens skattemelding før inntektsåret 2024 (levert våren 2025).

Beregning av skatt på utbytte

La oss ta et eksempel, der du tar ut et utbytte på 70 000 kr. Selskapet startet med en egenkapital på 40 000 kr for ett år siden, og skjermingsrenten er fortsatt 0,5. Dermed blir skjermingsfradraget som følger:

40 000 kr (investert beløp) x 0,5 (skjermingsrente) = 200 kr (skjermingsfradrag).

Dette gir et utbytte på 69 800 kr før skattemessig oppjustering. Skattemessig oppjustering, fastsatt til 1,85 for 2024, øker utbyttet til 128 830 kr:

69 800 x 1,85 = 128 830 kr.

Nå skal du betale 22 prosent skatt på dette beløpet, som tilsvarer 28 342,6 kr.

For å finne den direkte skatteprosenten, multipliserer du 22 prosent (selskapsskatten) med oppjusteringsfaktoren, 1,85 for 2024. Dermed blir skatt på utbytte i 2025 40,7 prosent (før skjermingsfradraget).

Hva er utbytte?

Utbytte er overskudd som et selskap kan betale ut til aksjonærene. Aksjeloven regulerer utbytteutdeling, vanligvis basert på en prosent av aksjenes opprinnelige verdi eller avtalt andel av overskuddet.

Utbytte vedtas i forbindelse med årsregnskapet, vanligvis året etter det gjeldende regnskapsåret. Fristen for å levere årsregnskapet for 2023 er 31. juli 2024.

Aksjonærmodellen og skjermingsfradrag

Utbytte og aksjegevinst skattlegges etter aksjonærmodellen. Den innebærer at aksjeeieren skatter av utbytte og gevinst ved salg av aksjer, med en del av inntekten fritatt gjennom skjermingsfradraget.

Hva er skjermingsfradrag

Skjermingsfradraget er et skattefradrag for privatpersoner som gjør at en del av utbytte og aksjeinntekter er skattefrie. Det beregnes ut fra skjermingsrenten som fastsettes årlig av Skatteetaten.

Viktig å huske: Skjermingsfradraget føres ikke i selskapets regnskap, men i skattemeldingen til aksjeeieren.

Hva er skjermingsrente

Skjermingsfradraget beregnes ut fra en skjermingsrente fastsatt av Skatteetaten. Hvor stort skjermingsfradraget blir, avhenger av investert beløp og rentenivået i økonomien.

For aksjonærer er skattesatsen den samme for både utbytte og aksjegevinst, nemlig 37,8 prosent (minus skjermingsfradraget).