Tariff

 

Tariff, i konteksten av arbeidslivet, refererer til en tariffavtale. Dette er en formell avtale som definerer og regulerer arbeidsforholdene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, herunder lønn, arbeidstid, og andre arbeidsvilkår. En tariffavtale fungerer som en konkretisering av de kravene og forventningene som arbeidstakere og arbeidsgivere har overfor hverandre, og disse avtalene supplerer allmenne lover som ferieloven, trygdeloven og arbeidsmiljøloven. Ordet "tariff" har sin opprinnelse i tysk, som igjen har hentet det fra italiensk (tariffa), som betyr regning eller bekjentgjørelse, og har røtter i et arabisk ord for kunngjøring.

En tariffavtale er i praksis en kontrakt mellom en arbeidsgiver eller en arbeidsgiverforening og en fagforening på en arbeidsplass. Denne avtalen er bindende for alle medlemmer av de involverte partene. For de ansatte innebærer dette en grad av stabilitet og mulighet til å forhandle fram bedre arbeidsvilkår, ofte gjennom en fagforening. For arbeidsgiveren gir tariffavtalen forutsigbarhet og tydelige rammer for interaksjon med de ansatte.

Tariffavtaler omhandler ikke bare lønn og arbeidstid, men kan også dekke pensjon og sosiale rettigheter, inkludert forhold knyttet til sykdom, ferie, permisjon og permittering. Lovdata forklarer at tariffavtaler normalt er delt inn i hovedavtaler og overenskomster. Hovedavtalene er inngått mellom hovedorganisasjonene og setter de overordnede rammene, mens overenskomstene er mer detaljerte avtaler mellom et fagforbund og en arbeidsgiverforening, og er knyttet til en hovedavtale.

Hovedorganisasjoner er de største organisasjonene i arbeidslivet, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. På arbeidstakersiden finner vi blant annet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Landsorganisasjonen i Norge (LO), Unio og Akademikerne, mens på arbeidsgiversiden er organisasjoner som Finans Norge, KS, Spekter, Virke og Næringslivets Hovedorganisasjon representert.

Generelt kan "tariff" også bety en oversikt over priser, satser eller avgifter, som for eksempel en tolltariff, som er en oversikt over tollsatser.