Arbeidsmiljøloven i 2024: Viktige regelendringer du bør vite om

Skrevet av: Rebecca Paulina van Vuuren, Chief Marketing Officer i 24SevenOffice -

Lesetid: 3minutter

Oppdateringene i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024 har store implikasjoner for norske bedrifter. Viktige endringer inkluderer nye krav til verneombud, klargjøring av arbeidstakerbegrepet, krav på fast ansettelse etter tre års midlertidig arbeid, strengere språkkrav på bygge- og anleggsplasser, endringer i reglene for arbeidstid og overtid, og styrking av rettighetene til gravide og foreldre.

Viktige regelendringene i arbeidsmiljøloven

Oppdater deg på de viktige regelendringene i arbeidsmiljøloven som trådde i kraft fra 1. januar 2024. Les videre for å få en oversikt over de nye kravene og tiltakene som kan påvirke din bedrift.

 

Ny verneombudskrav for bedrifter med fem ansatte eller mer

Fra og med 1. januar 2024 må bedrifter med fem ansatte eller flere oppfylle nye krav til verneombud. Dette innebærer at bedriften må utpeke minst ett verneombud blant de ansatte – noe som vil omfatte omtrent 35,000 arbeidsplasser i Norge. Verneombudet skal være representativt for arbeidstakerne og ha tilstrekkelig kunnskap om helse, miljø og sikkerhet. Dette er et viktig tiltak for å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø for alle ansatte.

Det er viktig at bedrifter er oppmerksomme på denne endringen og sørger for å oppfylle de nye kravene. Manglende etterlevelse av verneombudskravene kan få konsekvenser både for arbeidsmiljøet og bedriftens omdømme.

Verneombudet er en viktig kobling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og har ansvaret for å ta opp spørsmål som omhandler helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Som representant for arbeidstakerne er verneombudet aktivt involvert i HMS-arbeidet på jobben. Deres oppgave er å sikre at alle ansatte har en trygg og god arbeidsplass.

 

Klargjøring av arbeidstakerbegrepet

Det har vært en del uklarheter rundt hvem som regnes som arbeidstakere i arbeidsmiljøloven. Fra 1. januar 2024 ble det gjort en klargjøring av arbeidstakerbegrepet. Dette innebærer at det blir tydeligere hvem som har rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.

Med de nye retningslinjene blir det tydeligere om noen jobber direkte for deg, eller om de jobber som selvstendige. Dette er av betydning fordi loven sikrer rettigheter for de som er ansatt hos en annen arbeidsgiver. I samsvar med disse endringene vil en person bli betraktet som din ansatt med mindre det er åpenbart at personen kun utfører et uavhengig oppdrag og derfor ikke er ansatt hos deg. Sørg derfor for at forholdet mellom din bedrift og de du betaler for arbeidet blir definert korrekt i henhold til dette.

Arbeidsgivere må være oppmerksomme på disse endringene og sørge for å behandle alle ansatte i tråd med de rettighetene de har etter loven. Det er viktig å sørge for at alle ansatte har et trygt og godt arbeidsmiljø, uavhengig av stilling eller kontraktsform.

 

Book møte for å prate med en ekspert i 24SevenOffice

 

Krav på fast ansettelse etter tre års midlertidig arbeid

For bedriftseiere i Norge er det nå viktig å være oppmerksom på endringer i regelverket for midlertidig ansatte. Fra og med 1. januar 2024, gjelder nye regler for omgjøring av midlertidige ansettelsesforhold til faste stillinger. Tidligere måtte midlertidige ansatte ha arbeidet i fire år for å kunne kreve fast ansettelse, men denne perioden er nå redusert til tre år. Denne endringen gjelder for midlertidige ansettelsesavtaler inngått etter at den nye loven trådte i kraft​​.


I henhold til norsk arbeidsmiljølov er hovedregelen at ansettelser skal være faste. Midlertidig ansettelse er unntaket, og krever et spesielt juridisk grunnlag.


Det er situasjoner hvor det er tillatt å ansette midlertidig, for eksempel ved vikariater eller ved arbeid av midlertidig karakter, som sesongarbeid. Det er viktig for bedrifter å være klar over grunnlaget for å ansette midlertidig og å utforme ansettelsesavtaler på en måte som unngår misforståelser med den ansatte.

 

Strengere språkkrav for økt sikkerhet på bygge- og anleggsplasser

Fra 2024 gjelder også strengere krav til språkforståelse på norske bygge- og anleggsplasser. Dette er et viktig skritt for å forebygge misforståelser og potensielle farer som kan oppstå grunnet språkbarrierer.

Fra nå av kreves det at all skriftlig informasjon relatert til arbeidet skal være klar og forståelig for alle som er involvert i prosjektene. Dette sikrer at viktig sikkerhetsinformasjon og arbeidsinstruksjoner når frem til alle ansatte, uavhengig av deres morsmål.


Det nye regelverket legger også vekt på muntlig kommunikasjon. I hvert arbeidsteam skal det være minst én person som ikke bare behersker norsk eller engelsk, men også et språk som alle i teamet forstår. Dette tiltaket skal sikre at alle ansatte på en bygge- eller anleggsplass kan motta og forstå beskjeder, noe som er kritisk for både sikkerheten og arbeidsflyten.

 

Endring av reglene for arbeidstid og overtid

Nå gjelder også endringer i reglene for arbeidstid og overtid. Dette innebærer blant annet at det blir innført strengere krav til arbeidstidens lengde og hviletid.

Arbeidsgivere må sørge for at arbeidstiden ikke overstiger de nye grensene, og at de ansatte får tilstrekkelig hviletid mellom arbeidsøktene. Det er viktig å være oppmerksom på disse endringene og sørge for at bedriftens praksis er i tråd med de nye reglene.

 

Styrking av rettighetene til gravide og foreldre

Fra 1. januar 2024 blir rettighetene til gravide og foreldre styrket i arbeidsmiljøloven. Dette innebærer blant annet at det blir innført bedre beskyttelse mot diskriminering og trakassering på grunn av graviditet eller foreldrepermisjon.

Arbeidsgivere må være oppmerksomme på disse endringene og sørge for at gravide og foreldre får de rettighetene de har krav på. Det er viktig å legge til rette for et inkluderende og støttende arbeidsmiljø for alle ansatte.

Les mer om de viktigste endringene presentert av Lovdata.

 

Book en prat med en ekspert i 24SevenOffice