God ledelse: hva kjennetegner en god leder?

Skrevet av: Geir Beinset, COO i 24SevenOffice -

Lesetid: 4minutter

Ledelse er ikke en posisjon, men en aktivitet. Det handler blant annet om engasjement, å sette kursen og ikke minst – spille sine ansatte gode.

Hvordan vaere en god leder?

god leder 24sevenoffice

Å være en god leder utgjør en kombinasjon av en rekke faktorer. Har du reflektert rundt dine egne egenskaper som leder, og hva som gjør deg til en god en?

En god leder bør skape engasjement, sette kursen for sine ansatte, og få frem sine ansattes gode kvaliteter. Her gir vi deg syv egenskaper som gjør deg til en god – og moderne – leder. 

 

1. Evnen til å lytte og involvere

Lederrollen er ikke et one-man/ one-woman show. Ledere som lykkes kjenner sitt team, hvilke egenskaper som finnes i det, og hvordan ansvaret kan fordeles i gruppen.

For å kjenne ditt team er det viktig at du tar deg tid til å bli kjent. Invester tid til jevnlig dialog og møter med hver enkelt. Skap også en trygg arena der det er rom for at den ansatte kan dele tanker og meninger rundt prosesser, utvikling og forbedringspotensiale.

Åpen dialog og kommunikasjon er med på å fremme motiverte og selvstendige ansatte som evner å mestre sitt arbeid. Hvis du inviterer til en åpen dialog og en feedback-kultur vil du få ansatte som har lyst til å bidra til innovasjon og utvikling i organisasjonen.

 

2. Gode ledere inspirerer og viser tydelige verdier

Fagkarriere basert på utdanning og erfaring er dessverre ikke de lederegenskapene ansatte bryr seg mest om, og er heller ikke tilstrekkelig for en vellykket lederkarriere.

Stadig flere ansatte ønsker seg en leder som evner å inspirere, involvere, bygge og lede team – og som har tydelige verdier. Som leder er det viktig at man lever ut verdiene som er satt av organisasjonen. Det bør være et klart samsvar med den kulturen og verdiene den ansatte kjenner til fra organisasjonen, og kulturen og verdiene lederen viser i ulike situasjoner.

De aller fleste av oss drives av å vite hva som er målet og meningen med arbeidet vi gjør. En god leder er en som evner å inspirere til hvorfor vi gjør det vi gjør, og formidle organisasjonens verdier og plass i samfunnet, slik at ansatte føler mening i det arbeidet som utføres.

 

3. De viser fleksibilitet

Digitaliseringen samfunnet står overfor medfører høyere endringstempo og mindre forutsigbarhet. Den bidrar til forenkling av arbeidsoppgaver, og vi utfordres på nye og mer effektive måter å jobbe på – fleksibilitet er derfor avgjørende.

Teknologi, innovasjon og hastighet bidrar til å forme lederrollen på en helt annen måte enn tidligere. Som leder må man evne å omstille og tilpasse seg raske endringer. Det er viktig å se mulighetene, tenke utenfor boksen og være villig til å endre forretningsmodellen.

Fleksibilitet vil da kunne bidra til utvikling, læring og suksessoppnåelse – både som leder, for temaet man leder og for resten av organisasjonen.

 

4. En god leder er tilpasningsdyktig

Å være tilpasningsdyktig handler blant annet om å tilpasse lederstilen etter situasjon, person og organisasjon. De beste lederne lærer av andre, tilpasser seg endringer underveis og evner å være fleksible.

Still spørsmål, lytt og observer – tør å spørre om andres mening, feedback og perspektiv. Og vær nysgjerrig på nye løsninger og arbeidsmetoder.

Det er også viktig å ha et klart mål og visjon for veien fremover. Samtidig er det viktig å forstå at veien mot målet ikke er konstant. Du blir nødt til å justere underveis – der det er nødvendig. En tilpasningsdyktig leder er situasjonsbevisst; en som evaluerer informasjon som er tilgjengelig, og som foretar justeringer uten at det er i strid med egne eller organisasjonens verdier.

 

New call-to-action

 

6. God ledelse er å forstå samspillet mellom teknologi og mennesker

Nøkkelen til å lykkes med digitaliseringen er ikke teknologien i seg selv, men menneskene. Uten menneskene med på laget, strategisk forankring i organisasjonen, og forståelsen for endret forretningsmodell, vil ikke teknologien alene gjøre jobben.

Som leder må du legge fokus på menneskene, få det beste ut av dem, og unngå å utelukkende kun se på maskiner og digitale løsninger. Teknologi er ikke løsningen på alle utfordringer en virksomhet står overfor.

Så fort teknologien erstatter en oppgave eller prosess, er det et annet behov som fortsatt vil kreve menneskelig innsats, kontakt eller utførelse. Samspillet mellom teknologi og mennesker vil aldri forsvinne, men tvinger oss heller til å finne nye måter og jobbe på, som sammen med teknologien vil kunne bidra til et enda bedre resultat enn tidligere.

 

5. De utnytter teknologi og tenker innovativt  

Som vi var inne på tidligere er digitaliseringen uunngåelig. For å realisere gevinstene ved ny teknologi kreves det av deg som leder å forstå utviklingen og verdien digitaliseringen medfører. Derfor er det å utnytte teknologi en innsatsfaktor som omhandler hele verdikjeden i en organisasjon, og ikke kun forbeholdt teknologene.

Skytjenester skaper nye muligheter, der du som leder må evne å omfavne og utnytte digitale løsninger og tjenester, samt lykkes i å skape et felles engasjement for dette innad i teamet du leder.

Den siste tiden har det eksempelvis blitt aktuelt for ledere å sette seg inn i AI, og hvordan du som leder kan bruke verktøyet til din fordel – for eksempel til å skape økonomisk vekst.

 

New call-to-action

 

7. Gode ledere er klare og tydelige i sin kommunikasjon og lederskap

I møte med store og små utfordringer vil en god leder ta ansvaret for å løse situasjonen konstruktivt. Her er effektivitet og tydelighet nøkkelord.

1. Effektivitet: I ethvert møte med flere personer vil det være mange personligheter og meninger. Om det skulle oppstå uenigheter er det viktig at du som leder evner å gripe inn og ta en beslutning for å sikre fremgang.

2. Tydelighet: En utydelig leder kan i beste fall skape forvirring internt i teamet, og i verste fall miste all tillit fra sitt team. Tydelighet oppnås ofte ved gode kommunikative ferdigheter som gjør at du som leder lykkes i å nå frem med budskapet til hver enkelt på ditt team. Som med alle øvrige egenskaper vil noen ha et bedre utgangspunkt for å mestre denne kunsten – samtidig er det viktig å understreke at du kan komme langt ved å øve deg på å være så tydelig som mulig. 


Som vi nevnte innledningsvis er ledelse en aktivitet, og det handler mye om å sette kursen – spesielt i det digitale skiftet. Det kan kanskje være utfordrende å vite i hvilken ende man skal begynne dersom man ønsker å bli en bedre leder eller ønsker å omfavne teknologien.

Ett sted å begynne er å for eksempel se på hva slags systemer bedriften bruker i dag.

 

Last ned AI Guide fra 24SevenOffice