Amortisering

Amortisering refererer til prosessen med tilbakebetaling av lån ved hjelp av faste avdrag. Størrelsen på avdragene og nedbetalingstiden avhenger av lånerenten og lånets totalbeløp. I tillegg brukes begrepet amortisering også når det gjelder avskrivning av immaterielle eiendeler. Ordet "amortisering" har sitt opphav i fransk og betyr bokstavelig talt "tilintetgjørelse."

To typer lån og amortisering

Det finnes to hovedtyper av lån når det gjelder amortisering:

  1. Serielån: Serielån kjennetegnes ved at avdragsdelen av lånet forblir uendret for hver termin, mens rentedelen reduseres i takt med nedgangen i restgjelden. Dette betyr at totalterminbeløpet gradvis blir mindre.

  2. Annuitetslån: Med annuitetslån forblir terminbeløpet konstant gjennom hele lånets løpetid. Dette betyr at summen av avdrag og renter er den samme for hver månedlig betaling.

Amortisering av Immaterielle Verdier

Begrepet amortisering brukes også når det gjelder avskrivning av immaterielle eiendeler som goodwill, patenter, lisenser eller lignende. Immaterielle eiendeler har også en begrenset levetid, og de amortiseres over den gjenværende levetiden, på en måte som ligner på hvordan fysiske eiendeler avskrives. Dette er en viktig regnskapspraksis for å gjenspeile verdiforringelsen av slike eiendeler over tid.