Anleggsmidler

Anleggsmidler utgjør de fysiske eiendelene som en bedrift eier og har til hensikt å bruke over en lengre tidsperiode. Dette kan inkludere datamaskiner, biler, eiendommer og lignende. Anleggsmidler utgjør den ene av to hovedkategorier når det kommer til foretaks eiendeler, hvor den andre kategorien er omløpsmidler. Anleggsmidler forventes å beholdes i selskapets eie i mer enn ett år, mens omløpsmidler har kortere levetid.

Eiendeler i regnskapet omfatter alt som er eid av selskapet, og dette inkluderer en rekke elementer. Dette kan variere fra fysiske eiendeler som biler, printere og bygninger, til finansielle og immaterielle eiendeler. Finansielle eiendeler kan inkludere penger som skyldes selskapet av andre, samt lisenser, konsesjoner, patenter og forskningsprosjekter.

Finansielle Anleggsmidler:

Finansielle anleggsmidler består av verdipapirer som aksjer, andeler og grunnfondsbevis, samt obligasjoner og andre langsiktige finansielle instrumenter som selskapet har investert i. Disse investeringene er av en langsiktig karakter, i motsetning til kortsiktige investeringer som klassifiseres som finansielle omløpsmidler.

Avskrivning av Eiendeler i Regnskapet

For å ta hensyn til at verdien av kostbare kjøp gradvis reduseres over tid, bokføres en gradvis nedskrivning av eiendelen i regnskapet. Denne verdireduksjonen føres som en kostnad, og fordeler kostnaden av eiendelen over dens forventede levetid.

Denne praksisen i regnskapet gir en mer nøyaktig refleksjon av eiendelens faktiske verdi over tid, sammenlignet med å bokføre hele kostnaden ved kjøpstidspunktet. Dette konseptet kalles "avskrivning" i regnskapet og gjelder for kjøp av fysiske eiendeler som klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som ikke reduserer i verdi, som for eksempel tomtområder, er unntatt fra denne avskrivningsprosessen.

Det er viktig å merke seg at eiendelen må oppfylle tre kriterier for å bli avskrevet i regnskapet: (1) Den skal brukes i bedriftens drift (ikke for videresalg) (2) Kostnaden overstiger 15 000 kroner (3) Den har en forventet levetid på minst tre år.