Aksjonærmodellen


Aksjonærmodellen er et skatteregime i Norge designet for å regulere hvordan personlige aksjonærer og andelseiere, som er skattemessig bosatt i landet (med visse unntak), blir beskattet for aksjeutbytte og gevinst ved salg av aksjer. Hovedformålet med modellen er å minske skattemessige forskjeller mellom investering i kapital og arbeidsinntekt. Dette oppnås ved å skattlegge utbytte og gevinst som overstiger et fastsatt skjermingsfradrag, til alminnelig inntektsskattesats. 

Skjermingsfradraget, en nøkkelkomponent i aksjonærmodellen, tillater aksjonærer å motta en viss mengde utbytte skattefritt hvert år. Dette fradraget beregnes basert på en fastsatt rente av aksjens kostpris, som representerer en skjerming av den risikofrie avkastningen på investert kapital. Utbytte og gevinst som overstiger dette fradraget, beskattes som alminnelig inntekt, noe som skal reflektere at inntekt fra kapital bør skattlegges på linje med arbeidsinntekt for å fremme skattemessig nøytralitet.

Aksjonærmodellen sikrer dermed en mer rettferdig skattebelastning mellom ulike typer inntekter og stimulerer til investering i næringslivet ved å anerkjenne og skattelegge risikobasert kapitalavkastning på en balansert måte. Modellen er et viktig verktøy i det norske skattesystemet for å oppnå en mer effektiv kapitalallokering og for å støtte økonomisk vekst gjennom investeringer.

 

Eksempel på aksjonærmodellen:

En SMB-eier investerte 200 000 NOK i et startup-selskap og mottok et utbytte på 10 000 NOK i løpet av året. Gitt en skjermingsrente på 2%, beregnes skjermingsfradraget til 4 000 NOK. Det betyr at 6 000 NOK av utbyttet blir skattepliktig (10 000 NOK utbytte minus 4 000 NOK skjermingsfradrag).

Senere, ved salg av aksjene, realiserer SMB-eieren en gevinst på 50 000 NOK. Med et akkumulert skjermingsfradrag på 12 000 NOK fra tidligere år, reduseres den skattepliktige gevinsten til 38 000 NOK (50 000 NOK gevinst minus 12 000 NOK akkumulert skjermingsfradrag). Dette eksemplet illustrerer hvordan aksjonærmodellen fungerer for personlige aksjonærer ved beregning av skattepliktige inntekter fra utbytte og gevinst ved salg av aksjer.

 

 

New call-to-action