Aktivering

Aktivering er et sentralt konsept innen regnskap og økonomistyring, som innebærer registreringen av et kjøp som en eiendel i selskapets balanse, i stedet for umiddelbart å føre det som en kostnad. Dette prinsippet gjør det mulig for bedrifter å spre kostnaden av anskaffelsen over objektets forventede levetid gjennom avskrivninger, noe som reflekterer den faktiske bruk og verdiforringelse av eiendelen over tid. For brukere av 24SevenOffice, som tilbyr en omfattende økonomistyringsløsning, er forståelsen og anvendelsen av aktivering essensielt for å oppnå nøyaktighet i finansiell rapportering og for å sikre overholdelse av gjeldende regnskapsstandarder.

 

Hvordan Aktivering Fungerer i Praksis:

Når en bedrift foretar et kjøp som oppfyller kriteriene for aktivering - typisk anleggsmidler som maskiner, utstyr, bygninger eller biler som har en varig verdi og forventes å bidra til selskapets drift over flere år - blir kostnaden for dette kjøpet ikke umiddelbart ført som en utgift. I stedet aktiveres kjøpet, det vil si at det føres inn i balansen som en eiendel, og verdien av denne eiendelen reduseres gradvis gjennom avskrivninger over dens antatte nyttige levetid.

 

Kriterier for Aktivering:

  1. Bruk i bedriften: Eiendelen skal benyttes i bedriftens drift og ikke være ment for videresalg.
  2. Kostnadsnivå: For at et kjøp skal aktiveres, må det overskride en bestemt kostnadsgrense. Fra og med 2024 er denne grensen satt til 30 000 NOK. For kjøp gjort i 2023 eller tidligere, er grensen 15 000 NOK.
  3. Forventet levetid: Eiendelen må ha en forventet nyttig levetid på minst tre år.

Fordeler med Aktivering:

  • Nøyaktighet i Regnskapet: Aktivering hjelper med å gi et mer korrekt bilde av selskapets økonomiske stilling ved å vise reell verdi av eiendeler og deres gradvise verdiforringelse.
  • Skattemessige Fordeler: Ved å fordele kostnaden over flere år kan selskapet oppnå skattemessige fordeler, ettersom avskrivninger kan redusere det skattepliktige overskuddet.
  • Bedre Økonomistyring: Det gir bedriften en bedre forståelse av de langsiktige økonomiske forpliktelsene og hjelper med å planlegge fremtidige investeringer og vedlikehold av eiendeler.

 

 

 

New call-to-action