Automatiseringens framtid inom ekonomifunktionen: Hur teknologi förändrar CFO-rollen

Skrivet av: Rebecca Paulina van Vuuren, Head of Marketing Operations i 24SevenOffice -

Lästid: 3minuter

CFO:er och ekonomiteam står inför en unik möjlighet att omvandla sin roll från att tillhöra en traditionell funktion fokuserad på rapportering till att bli en strategisk partner i företaget. Denna artikel kommer att utforska hur teknik, särskilt automatisering och maskininlärning, revolutionerar ekonomifunktionen och ger CFO:er möjlighet till att fokusera på värdeskapande aktiviteter.

24SevenOffice - Miljøbilder LowRes -39

I en tid då teknologisk innovation förändrar hur vi lever och arbetar, lämnas ingen funktion inom en organisation oberörd – inte heller ekonomifunktionen. Under de senaste åren har teknologin haft en betydande inverkan på denna funktion.

Upptäck hur teknologi kan revolutionera CFO-rollen och förbättra ekonomifunktionen.

 

1. Teknologins framfart inom ekonomifunktionen

Automatisering har möjliggjort effektivisering av många manuella arbetsuppgifter som tidigare utfördes av CFO:er och ekonomiteam. Genom införandet av mer avancerade dataprogram och maskininlärningsteknik kan ekonomifunktionen nu hantera stora mängder data och genomföra analyser med förbättrad precision och ökad hastighet jämfört med tidigare tidigare.

Denna utveckling har gett CFO:er möjligheten att frigöra tid och resurser som kan användas till mer strategiska uppgifter. Genom att automatisera rutinmässiga ekonomiuppgifter kan CFO:er nu fokusera på att analysera data, identifiera trender och ge värdefull insikt till ledningen. Detta har gjort CFO:er till viktiga strategiska rådgivare för företaget och har bidragit till att öka deras inflytande och betydelse inom organisationen.

 

2. De viktigaste arbetsuppgifterna som kan automatiseras

Inom ekonomifunktionen finns det flera uppgifter som kan automatiseras för att frigöra tid och resurser i företaget. Bland de viktigaste uppgifterna som kan automatiseras finns hanteringen av fakturor och betalningar, rapportering och analys, budgetering och prognostisering, samt bokföring vid avslut. Genom att implementera teknologi som automatiserar dessa uppgifter kan CFO:er och ekonomiavdelningar frigöra tid som tidigare användes för manuell dataregistrering och rutinarbete, och istället fokusera på mer värdeskapande arbetsuppgifter.

Automatisering av fakturahantering och betalningar kan till exempel minska risken för fel och förseningar, och säkerställa att betalningar utförs i tid. Rapportering och analys kan automatiseras genom att använda avancerade dataprogram som kan generera rapporter och utföra analyser baserat på insamlade data. Budgetering och prognostisering kan också automatiseras genom att använda maskininlärningsteknik som kan analysera historiska data och generera exakta prognoser.

65%

En rapport från CFO.com visar att 65% av finanschefer planerar att genomföra fullständig automatisering av sina processer före utgången av 2023. Färre än 1 av 10 (8%) finanschefer står utan planer på att automatisera under 2023.

Automatisering finansledere

3. Fördelar med att automatisera CFO-uppgifter

 

 • Tidsbesparing i arbetsdagen

 

En av de främsta fördelarna är den tid som sparas. Genom att automatisera rutinuppgifter kan CFO:er och ekonomiteam få mer tid att ägna sig åt värdeskapande aktiviteter såsom analys och strategisk planering. Vilket kan bidra till både förbättrade beslutsprocesser och ökad insikt bland ledningen.

 

 • Förbättrade analyser och rapporter

 

En ytterligare fördel är den ökade precisionen. Genom att använda avancerade dataprogram och maskininlärningsteknologi kan CFO:er och ekonomiteam utföra analyser och generera rapporter med ännu högre precision. Detta minskar risken för fel och ger ledningen mer tillförlitlig information.

 

 • Minska företagets utgifter

 

Automatisering av CFO-uppgifter kan även leda till kostnadsbesparingar. Genom att eliminera manuella uppgifter och minska behovet av manuellt arbete kan företaget minska kostnaderna för personal och resurser. Detta frigör medel som kan användas för andra ändamål, såsom investeringar i teknik eller personal med mer strategisk kompetens.

 

4. Att implementera teknologi inom ekonomifunktionen

 

Implementeringen av teknologi inom ekonomifunktionen kräver en välplanerad strategi. Det är av yttersta vikt att identifiera vilka uppgifter som kan automatiseras och att välja rätt teknik som passar företagets behov och mål. Det kan även vara nödvändigt att genomföra förändringar i arbetsprocesser och organisationsstruktur för att kunna dra full nytta av teknologins potential.

För en lyckad implementering är det även av vikt att se till att de anställda får rätt utbildning och stöd för att kunna använda teknologin på ett effektivt sätt. Detta kan inkludera utbildning i användningen av mjukvara och maskininlärningsteknologi, samt utbildning i analys och tolkning av data. Genom att investera i utbildning och utveckling av anställda kan företag säkerställa att de lyckas dra maximal nytta av teknologin och uppnår önskade resultat.

Frågor & Svar: Framtiden för automatisering inom ekonomifunktionen

 • Hur viktig är automatisering för framtidens ekonomifunktion?
  • Automatisering är inte bara viktig; det är helt avgörande. Med den snabba utvecklingen är det av högsta prioritet för CFO:er att införa automatisering, för att lyckas förbättra både effektivitet och noggrannhet i sitt arbete.

 • Hur kan 24SevenOffices bokföringssystem hjälpa företag i denna omvandling?
  • Vårt system är utformat för att vara en komplett lösning för alla ekonomiska behov. Från automatiserad fakturahantering till avancerad dataanalys, ger vi företag de verktyg som dem behöver för att vara konkurrenskraftiga i en digital värld.

 • Vad är den största utmaningen med att implementera automatisering inom ekonomifunktionen?
  • Den största utmaningen är ofta kulturella-utmaningar. Det kräver en förändring i tankesättet i allt från manuella processer till automatiserade lösningar. Men med rätt utbildning och stöd är denna övergång inte bara möjlig utan också mycket fördelaktig.

5. CFO-rollen i framtiden: En strategisk rådgivare

Automatiseringen av CFO-uppgifter har förändrat rollen för CFO:er och ekonomifunktionen som helhet. CFO:er är inte längre bara ansvariga för att skapa rapporter och utföra redovisning, utan har nu även möjlighet att bli strategiska rådgivare för företaget. Med mer tid och resurser tillgängliga kan CFO:er analysera data, identifiera trender och ge värdefull inblick till ledningen för att stödja beslutsprocessen.

Denna förändring har också lett till ökad inflytande och betydelse för CFO:er inom organisationen. De ses nu som nyckelpersoner som bidrar till företagets framgång och tillväxt. CFO:er kan använda sin kompetens och insikt för att påverka strategiska beslut och bidra till att uppnå företagets mål.

I framtiden kommer teknologi fortsätta spela en viktig roll inom ekonomifunktionen, och CFO:er kommer fortsätta transformera sin roll som strategiska rådgivare. Genom att vara öppna för nya teknologiska lösningar och kontinuerligt utveckla sin kompetens kan CFO:er vara rustade för att möta de ständigt föränderliga utmaningarna i en digital värld och bidra till att driva företaget framåt.

 

Boks en tid för att prate med en av våra experter