Aksjesplitt

Hva er aksjesplitt?

En aksjesplitt er en finansiell handling der et selskap øker antall aksjer ved å dele eksisterende aksjer. Dette kan gjøres på forskjellige måter, for eksempel ved å splitte én aksje i to eller hundre. Selv om antall aksjer øker, forblir selskapets aksjekapital uendret, noe som fører til en reduksjon i den enkelte aksjes verdi.

Hvorfor gjennomfører man en aksjesplitt?

Hovedmålet med en aksjesplitt er å gjøre aksjen mer tilgjengelig og omsettelig. Når hver aksje har lavere pris, åpnes det nemlig for at flere investorer – spesielt mindre investorer – kan kjøpe aksjer i selskapet. 

En aksjesplitt bidrar nemlig til økt likviditet, og kan potensielt øke selskapets popularitet i askjemarkedet. 

Aksjesplitt og aksjonærer

For eksisterende aksjonærer har aksjesplitten liten direkte økonomisk effekt, særlig hvis selskapet ikke er børsnotert. Aksjonærene beholder sine stemmer og rettigheter, da den totale verdien av deres aksjeandel er den samme før og etter splitten. 

Aksjekapital og regnskap

En aksjesplitt endrer ikke selskapets aksjekapital. Aksjekapitalen beregnes som antall aksjer multiplisert med pålydende per aksje. Derfor, når antall aksjer øker, reduseres pålydende tilsvarende. Siden aksjekapitalen ikke endres, registreres ikke aksjesplitten i selskapets regnskap, og det beregnes ikke gevinst eller skatt for aksjonærene som følge av splitten.

Prosessen med aksjesplitt

For å gjennomføre en aksjesplitt, må selskapets generalforsamling vedta det med et kvalifisert flertall, typisk to tredjedeler av stemmene. Hendelsen må også meldes inn i selskapets aksjonærregisteroppgave.

Aksjesplitt i børsnoterte selskaper

Aksjesplitt er spesielt relevant for børsnoterte selskaper der aksjeverdien har økt betydelig. Ved å splitte aksjene, reduseres prisen per aksje, gjør dem mer tilgjengelige for et bredere spekter av investorer og kan bidra til økt handel.

Aksjespleis - det motsatte av aksjesplitt

I motsetning til aksjesplitt, er aksjespleis en prosess der et selskap reduserer antall sitt av aksjer ved å slå sammen aksjer som eksisterer. 

Det er vanlig å gjennomføre aksjespleis dersom aksjeverdien har falt betydelig – gjerne for å øke prisen per aksje og gjenopprette verdien i markedet. 

Sammendrag om aksjesplitt

Aksjesplitt kan påvirke selskaper til stor grad – både når det gjelder aksjer og aksjonærer. 

Selv om aksjesplitter ikke endrer selskapets faktiske verdi, kan det påvirke hvordan aksjene både oppfattes og handles på markedet.