Kapitalforhøyelse

Kapitalforhøyelse beskriver prosessen der et aksjeselskap (AS) eller et allmennaksjeselskap (ASA) øker sin aksjekapital. Dette gjøres gjennom utstedelse av nye aksjer for å skaffe selskapet ekstra kapital.

Det finnes primært to metoder for å gjennomføre en kapitalforhøyelse: fondsemisjon og nyemisjon.

Fondsemisjon

Fondsemisjon, også kjent som bonusutstedelse, innebærer at selskapet omdanner deler av sine reserver til aksjekapital. Ved en fondsemisjon øker selskapets aksjekapital mens eierandelen til de eksisterende aksjonærene forblir uendret.

Selskapet utsteder nye aksjer til aksjeeierne basert på deres nåværende eierandel, uten at aksjeeierne trenger å tilføre ytterligere kapital. Fondsemisjonen styrker egenkapitalen uten å hente inn ny kapital fra eksterne kilder.

Nyemisjon

Nyemisjon refererer til utstedelse av nye aksjer mot innskudd av ny kapital. Dette kan enten være en rettet emisjon mot spesifikke investorer eller en fortrinnsrettsemisjon hvor eksisterende aksjonærer får fortrinnsrett til å tegne seg for nye aksjer proporsjonalt med deres eksisterende aksjeandel. Nyemisjon brukes ofte for å skaffe kapital til ekspansjon, forskning og utvikling, eller for å styrke selskapets finansielle stilling.

Formål og effekter av kapitalforhøyelse

  • Finansiering: Den primære årsaken til kapitalforhøyelse er å skaffe midler som kan støtte selskapets vekststrategier, som ekspansjon, produktutvikling, eller oppkjøp.
  • Balansere finansiell struktur: Ved å øke aksjekapitalen kan et selskap forbedre sin finansielle struktur og redusere gjeldsgraden, noe som gjør selskapet mer attraktivt for investorer og långivere.
  • Eierfordeling: Nyemisjon kan påvirke den eksisterende eierfordelingen i selskapet, spesielt hvis eksisterende aksjonærer ikke deltar i emisjonen, noe som kan føre til utvanning av deres eierandel.